Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-13 09:00:00

Sensidose Aktiebolag: Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag

Välkommen till extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag den 30 maj 2023, kl. 16.00 (CEST).

Plats: Silversalen, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna

Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30 (CEST).

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, org.nr 556550-3074 ("Bolaget") till extra bolagsstämma den 30 maj 2023, kl. 16.00 (CEST). Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30 (CEST).

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman ska varje aktieägare:

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast den 22 maj 2023, och
  • ha anmält sitt deltagande vid stämman senast den 26 maj 2023, enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 26 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer men senast den 24 maj. Vid framställningen av aktieboken beaktas rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 maj 2023.

Anmälan sker per post till följande adress: Sensidose Aktiebolag, Att: Jack Spira, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna, Sverige, eller per e-post till jack.spira@sensidose.se. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt antalet eventuella biträden (högst två) uppges.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara vid stämman genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress, alternativt medtas och uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sensidose.se.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats (www.sensidose.se) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och aktiekapitalet

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i Bolaget totalt 11 958 651 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
  7. Stämmans avslutande

Behandling av personuppgifter

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

***

Uppsala, den 13 maj 2023

Sensidose Aktiebolag

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag