Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-15 08:44:25

Nattaro Labs AB: Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 juni 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 juni 2023, skriftligen till Nattaro Labs AB, Medicon Village, 223 81 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2023”) eller per e-post till adressen info@nattarolabs.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 7 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nattarolabs.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 169 026. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Verkställande direktörens anförande.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelse och revisionsbolag.
 3. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 6. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Daniel Röme, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 1 och 1/3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera 2/3 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Valberedningen har vidare föreslagit att Eva Brundin, Anders Nilsson och Daniel Röme omväljs som styrelseledamöter samt att Carl-Magnus Hansson nyväljs som styrelseledamot. Daniel Röme föreslås omväljas till styrelseordförande. Birgitta Olson och Per Wernerson har avböjt omval.

Carl-Magnus Hansson

Född 1962. Carl-Magnus har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik. Drygt 20 års erfarenhet från produktutveckling och industrialisering hos Ericsson Mobile Communication och SonyEricsson, bland annat som globalt ansvarig för mekanikutveckling och industrialisering. Carl-Magnus är en av grundarna till Nattaro Labs och har utöver sina specialistfunktioner fungerat såväl som VD som ekonomiansvarig i olika faser av bolagets utveckling. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Tord Sassler kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för valberedningens tillsättning och inriktning:

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende:

 • Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman,
 • Styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 • Val av revisor och arvoden,
 • Valberedning,
 • Ordförande på bolagsstämma.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Dessa principer ska gälla till dess att bolagsstämman i bolaget beslutar att ändra principerna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. § 5 Antal aktierAntal aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagetsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 7 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 och 13 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.nattarolabs.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Nattaro Labs AB (publ) har organisationsnummer 556846-8465 och säte i Lunds kommun.

Lund i maj 2023

Nattaro Labs AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB