Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-15 20:04:42

Vultus AB: Kommuniké från årsstämma i Vultus AB

Idag, den 15 maj 2023, hölls årsstämma i Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade:

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;

(b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022;

(c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Per Hökfelt, Henrik Nilsson, Atle Sjølyst-Kverneland, Björn Lundsten och Ophir Mubarik. Till styrelseordförande omvaldes Per Hökfelt.

Stämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisorn Claes-Stefan Wallin, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.  

Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande och med vardera 100 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

Gammal lydelse:

§ 4      Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  

/The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than SEK 2 000 000.

§ 5      Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

/The number of shares shall be not less than 2 500 000 and not more than 10 000 000.

Ny lydelse:

§ 4      Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.  

/The share capital shall be not less than SEK 980 000 and not more than SEK 3 920 000.

§ 5      Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 4 900 000 och högst 19 600 000.

/The number of shares shall be not less than 4 900 000 and not more than 19 600 000.

Beslut om företrädesemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 6 390 025 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 1 278 005 (”Företrädesemissionen”), på följande villkor.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätten att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls nio (9) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 22 maj 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 maj 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 maj 2023.

Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden 24 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning. 

Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 24 maj 2023 till och med den 1 juni 2023.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Ovanstående tilldelningsprinciper kan komma att ändras i förhållande till tilldelningsprinciperna som beslutas av styrelsen.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om riktad kvittningsemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 90 841,80 genom en riktad emission utan företrädesrätt av högst 454 209 aktier, enligt följande villkor.

Teckningskursen för aktierna ska vara SEK 0,65 per aktie. Teckningskursen är samma teckningskurs som för aktier tecknade inom ramen för Företrädesemissionen enligt ovan.

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

 1. Henrik Nilsson (57 692 aktier);
 2. Peter Nilsson (97 384 aktier);
 3. Paginera Invest AB/Stefan Lundgren (110 538 aktier);
 4. John Moll (98 307 aktier);
 5. Tony Finn (9 520 aktier);
 6. Fredrik Åhlander (46 153 aktier);
 7. Mikael Blihagen (34 615 aktier); tillsammans ”Parter/Parterna”.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tidigare ingått överenskommelse om garantiprovision med Parterna med villkor att Parterna kan komma, i det fall bolaget så önskar, att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget.

Teckning av aktierna sker genom kvittning av respektive Parters fordringar i deras helhet, avrundade nedåt, mot bolaget enligt nedan.

 1. Henrik Nilsson, SEK 37 500
 2. Peter Nilsson, SEK 63 300
 3. Paginera Invest AB/Stefan Lundgren, SEK 71 850
 4. John Moll, SEK 63 900
 5. Tony Finn, SEK 6 188
 6. Fredrik Åhlander, SEK 30 000
 7. Mikael Blihagen, SEK 22 500

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 29 maj 2023.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram

För att bibehålla och motivera nyckelpersoner i bolaget beslutade årsstämman om att bolaget ska ge ut så kallade kvalificerade personaloptioner.

Årsstämman överlämnade till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem kvalificerade personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal.

De kvalificerade personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 10 procent av totalt antal utestående aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om företrädesemission av aktier genom kontant betalning, av högst 4 725 701 aktier vilket motsvarar en ökning om max 40 procent av aktiekapitalet efter emissionsbesluten enligt ovan.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types - in all parts of the world.


Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB