Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-17 20:21:59

SelectImmune Pharma AB (publ): Kommuniké Från Extra Bolagsstämman i SelectImmune Pharma AB

Vid extra bolagsstämma i SelectImmune Pharma AB, org.nr. 559104-6874, ("SelectImmune Pharma" eller "Bolaget") den 17 maj 2023 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.selectimmune.com.

Beslut om godkännande av fusionsplan

Stämman beslutade att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Hamlet Pharma AB ("Hamlet") och SelectImmune Pharma AB gemensamt antog den 31 mars 2023. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 4 april 2023 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och SelectImmune som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en A-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 A-aktier i Hamlet Pharma och en B-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 B-aktier i Hamlet Pharma ("Fusionsvederlaget"). Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under tredje kvartalet 2023, och resulterar i upplösningen av SelectImmune, varigenom alla SelectImmunes tillgångar och skulder kommer att övergå till Hamlet Pharma. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Malmö i maj 2023

SelectImmune Pharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Zetterberg

Telefon: +46-705 54 43 00

Catharina Svanborg

Telefon: +46-709 42 65 49

E-post: info@selectimmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)