Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-18 17:16:32

MoveByBike Europe AB: Kallelse till årsstämma för MoveByBike Europe AB, 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdag den 15 juni 2023 klockan 10.00 i MoveByBikes lokaler på Byggmästaregatan 3 i Malmö.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 juni 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 juni 2023 skriftligen till MoveByBike AB (Publ), Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 9 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 9 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.movebybike.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier samt röster i bolaget är 16 408 529. Registrerade aktier uppgår till 14 734 260 ytterligare 1 674 269 aktier ligger för registrering hos Bolagsverket.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. VD Lisette Hallström har ordet.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i MoveByBike Europe AB
 

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Behdad Ansari eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår Anders Holm och Nils Vedin eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9b Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas för samtliga styrelseledamöter samt VD.

Punkt 10 Fastställande av styrelse och revisorarvoden, antalet styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen föreslår att fem styrelseledamöter ska väljas.

Styrelsen föreslår att en revisor ska väljas.

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till ledamöterna. Revisorernas arbete ska utgå enligt räkning som ska godkännas av VD.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor.
Styrelsen föreslår till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omval av Behdad Ansari, Michael Katina, Anders Holm, Nils Vedin och Lisette Hallström.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att det avser att utse Anders Brofors Ekblom som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 590 000 och högst 2 360 000 kronor.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 900 000 och högst 23 600 000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

 

Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av nyemitterade aktier, aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt vid utnyttjande av teckningsoptioner och aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till uppgår sammanlagt till högst det antal aktier som motsvarar 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för denna bolagstämma. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt förstärka bolagets rörelsekapital, investeringar i fordonsparken samt bredda bolagets ägarkrets. Nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Byggmästaregatan 3 i Malmö, och på bolagets hemsida www.movebybike.se, från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till MoveByBike Europe AB, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos MoveByBike Europe AB, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö och på www.movebybike.se, senast den 29 juni 2023. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Malmö i maj 2023

MoveByBike Europe AB (publ)
STYRELSEN

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB