Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-22 08:45:00

Vultus AB: Vultus offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2023. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vultus.se) samt som bifogad fil.

Första kvartalet (jan-mars)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 164 (71) TSEK
  • Bolagets rörelseresultat uppgick till -2 511 (-749) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,5053 (-0,3361) SEK och -0,2006 SEK efter utspädning
  • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2023 till 74 (41)%

VD Per Karlsson kommenterar

"Vi summerar ett händelserikt kvartal med fokus på affärer och vidareutveckling av vårt erbjudande. Extra glädjande är att vi under kvartalet ingått avtal med vår första kommersiella kund, turkiska AR Tarim, för analystjänster av potatis till deras nätverk av odlare. Vi fördjupade även samarbetet med jordbruksteknikbolaget Growtech Services och dess 5 000 odlare för beräkning av sockerrörs sackarosnivåer, avkastning och markförhållanden."

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Vultus meddelar i februari att Bolaget lanserar en ny analystjänst för vallskörd "Forage Grass", vilken gör det möjligt att förutsäga proteinnivå och torrsubstanshalt över varje del av odlingsfältet i realtid.
  • Vultus meddelar i mars att Bolaget ingår ett partneravtal med turkiska AR TARIM TOHUMCULUK A.S, vilket är Bolagets första kommersiella kund för analys av potatis.
  • Vultus meddelar i mars att Bolaget fördjupar samarbetet med pakistanska jordbruksteknikbolaget GROWTECH Services för att beräkna sockerrörets sackarosnivåer, avkastning och markförhållanden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 april föreslår styrelsen i Vultus att årstämman beslutar om en företrädesemission

om 4,1 MSEK, säkerställd till 77 procent genom garanti- och teckningsåtagande. Bolaget kallar även till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 kl. 10.00 på Klostergatan 9 i Lund. Bolaget meddelar även utfall i optionsinlösen av serie TO 1: Inga teckningsoptioner nyttjades.

  • Den 15 maj beslutar den ordinarie bolagsstämman att genomföra företrädesemission om totalt högst 6 390 025 aktier, motsvarande 4 153 516 SEK. Stämman beslutade även att genomföra en riktad kvittningsemission om 454 209 aktier för garanterna till företrädesemissionen.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB