Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-23 08:29:01

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs genomför riktad nyemission och upptar lån

Nattaro Labs meddelar att man genomfört en riktad nyemission om ca 1,6 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och för att tillföra nya strategiskt viktiga aktieägare. Nyemissionen genomförs i kombination med ett lån från Almi Företagspartner om 1,2 MSEK.

Styrelsen för Nattaro Labs har idag den 23 maj 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om cirka 1,6 MSEK. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 1 krona per aktie, vilket innebär en premie om cirka 85 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 22 maj 2023. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden på hela emissionsbeloppet i Nyemissionen från följande tecknare:

  • Tibia Konsult Aktiebolag (595 475 aktier)
  • AGOSEC AB (295 150 aktier)
  • Arctic Seals AB (218 750 aktier),
  • Anders Fransson (193 750 aktier)
  • Joakim Bengtson (156 250 aktier)
  • Pyracantha AB (140 625 aktier)
  • Klara Stock Market Adviser AB (30 110 aktier)

"Vi är oerhört glada över att vi med den här emissionen får in nya ägare som tillför resurser och värdefull kunskap", säger Nattaro Labs VD, Carl-Johan Gustafson. "Nytt rörelsekapital stärker bolaget och ger utrymme för fler försäljningsaktiviteter, men ytterligare kapital kommer sannolikt att behövas innan vi når positivt kassaflöde. Att ha ägare som även på en mer utmanande finansmarknad har möjlighet att följa med bolaget är strategiskt viktigt för framtiden. Dessutom tar de nya ägarna med sig gedigen erfarenhet av tillväxtbolag och framgångsrikt entreprenörskap, exempelvis via Anders Fransson och Joakim Bengtsson, grundare av Lime Technologies."

För att säkra Bolagets finansiering har Bolaget i första hand övervägt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning gör dock att en riktad nyemission är till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Dessutom har den riktade nyemssionen medfört att delar av Bolagets behov av rörelsekapital kan hanteras genom lån från Almi Företagspartner.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels tidsaspekten för en företrädesemission, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader som en företrädesemission skulle medföra, såsom anskaffande av finansiell rådgivare och garanter, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den högre osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle kunna medföra.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med externa tecknare, och med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier med 1 630 110, från 8 169 026 aktier till 9 799 136 aktier och aktiekapitalet ökar med 163 011 kronor, från 816 902,60 kronor till 979 913,60 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om 16,64 procent.

Försäljning av aktier från Almi Invest AB och Almi Invest Syd AB

I samband med Nyemissionen säljer Almi Invest AB och Almi Invest Syd AB samtliga sina 720 527 respektive 257 540 Nattaro-aktier till tecknarna i Nyemissionen. Tecknarna förvärvar, för varje femtal tecknade aktier, tre befintliga Nattaro-aktier från de två säljande bolagen.

Bolagets finansiering

Nattaro Labs har i kombination med Nyemissionen om cirka 1,6 MSEK upptagit ett lån från Almi Företagspartner om 1,2 MSEK. Det sammanlagda beloppet om cirka 2,8 MSEK stärker Bolagets befintliga rörelsekapital och möjliggör fler försäljningsaktiviteter.

Ändring av procentuella aktieinnehav

Genom teckning av aktier i Nyemissionen och förvärvet av aktier från Säljarna kommer Tibia Konsult Aktiebolags innehav uppgå till 952 760 aktier vilket motsvarar 9,72 procent av aktierna och rösterna i Nattaro Labs och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent.

Med anledning av Nyemissionen minskar Carl-Magnus Hanssons procentuella innehav av aktier i Nattaro Labs från 5,88 till 4,9 procent och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent.

Med anledning av Nyemissionen minskar Six Sis AGs procentuella innehav av aktier i Nattaro Labs från 5,65 till 4,71 procent och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent.

Rådgivare

Klara Stock Market Adviser AB har agerat projektledare i samband med den genomförda finansieringen

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023.

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Prenumeration