Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-23 08:39:42

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 1, 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet 2023-01-01 – 2023-03-31

 • Koncernens omsättning uppgick till 1 201 TSEK (519) för första kvartalet, vilket innebar en ökning med 131%. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 1 187 TSEK (519), vilket innebar en ökning med 128 % i jämförelse med samma period föregående år.
 • Koncernens intäkter uppgick till 1 662 TSEK (986) för första kvartalet, vilket innebar en ökning med    69 %. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 648 TSEK (985), vilket innebar en ökning med 67 % i jämförelse med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till -1 217 TSEK (-2 023).      Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 236 TSEK (-2 024).
 • Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,15 SEK (-0,37) före utspädning, -0,15 SEK (-0,37) efter utspädning.
 • Koncernens soliditet uppgick till 69 % (87 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 69 % (79 %).
 • Koncernens bruttovinst uppgick till 83 % (82 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 83 % (82 %)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-12-31 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar

2023 har börjat bra för Nattaro Labs. Första kvartalet visar ökad omsättning och förbättrat resultat när vi till vår hemmamarknad kan addera en växande andel internationell försäljning. Samtidigt stärks Nattaro väsentligt då vi i en riktad nyemission fått klart med nya strategiska ägare som har rätt kunskap och finansiella resurser för att långsiktigt kunna följa och stötta bolaget på vår tillväxtresa.  

Första kvartalet 2023 har en 131% högre omsättning än motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med snittkvartalet 2022 är ökningen 74%. Den stora skillnaden är internationell försäljning. Vår hemmamarknad stod förra året för nästan 2/3 av omsättningen, men för en större tillväxt i bolaget krävs internationalisering. När livet efter pandemin återgår till det normala i de allra flesta länder tar resande och turism fart, marknadens behov av lösningar mot vägglöss ökar, och vi ges möjlighet att öppna upp nya internationella samarbeten.

Fokus för säljarbetet ligger på länder där vi har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment. Under första kvartalet har vi exempelvis genomfört marknadsaktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners i Storbritannien och i Frankrike. Men efter godkännandet 2022 hos Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) har efterföljande nationella registreringar för produkten Nattaro Safe nu även blivit klara i fler länder med potential såsom Spanien och Italien. Där arbetar vi strukturerat för att få igång samarbeten med nya distributörer. Nattaro Safe står för en betydande del av försäljningen i Sverige och förväntas göra så även i fler länder i Europa.

Åtgärderna som vidtagits för att få ner bolagets kostnadsbas märks redan, även om en del förändringar slår igenom först under andra kvartalet. Resultatet förbättras under perioden tack vare den högre omsättningen och långsiktigt skapar den lägre kostnadsbasen goda förutsättningar för ett bättre kassaflöde. Samtidigt vet vi av erfarenhet att internationell tillväxt inte är linjär. Även med en högre nivå på omsättningen kommer vi att uppleva kvartalsvisa variationer.

Finansiellt har vi stärkt bolaget genom en riktad nyemission kombinerat med en lånefinansiering. Emissionen på 1,6 MSEK och lånet på 1,2 MSEK tillför rörelsekapital och utrymme för fler försäljningsaktiviteter. Ytterligare kapital kommer att behövas innan vi når positivt kassaflöde och att vi i emissionen lyckats få in ägare som även på en mer utmanande finansmarknad har möjlighet att följa med bolaget är strategiskt viktigt för framtiden. Bland de nya ägarna finns dessutom gedigen erfarenhet av såväl framgångsrikt entreprenörskap som av internationell försäljning.

Inledningen av året ger oss en bra plattform att arbeta vidare från. Vi har genomfört nödvändiga förändringar för en effektivare kostnadsbas. Med en vässad säljstrategi öppnar vi upp internationella marknader och försäljningen börjar ta fart. Vi har ett starkare ägarkollektiv som tillför resurser och värdefull erfarenhet. Allt sammantaget gör att vi med stor tillförsikt blickar framåt mot kommande utveckling.  

Lund den 23 maj 2023

Carl-Johan Gustafson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2023-01-01 – 2023-03-31

 • Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande 2022 för Bolagets kiselgurtejp har Nattaro under perioden erhållit nationell registrering för produkten i Österrike.
 • Avsiktsförklaringar har tecknats med återförsäljaren Kwizda Agro GmbH i Österrike samt med återförsäljaren Fotis Papadimitrou & Co O.E. i Grekland.
 • Patentportföljen har utökats med patent för vägglusfälla i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande för Bolagets kiselgurtejp 2022 har Nattaro nu erhållit nationell registrering för produkten i Italien.
 • En riktad nyemission om cirka 1,6MSEK har genomförts i maj i kombination med upptagande av lån på 1,2MSEK från Almi Företagspartner. Emissionen genomfördes för att säkra rörelsekapital samt för att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga aktieägare.
 • I samband med den riktade nyemissionen avyttrade Almi Invest och Almi Invest Syd samtliga sina aktier till deltagarna i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB