Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-23 08:49:56

Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures sammanfattning av rapporten för första kvartalet 2023

Katalysen Ventures AB (publ) publicerar i samband med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023 denna rapportsummering på svenska. Rapporten kan återfinnas på Katalysen Ventures hemsida. Portföljen som helhet visade sig motståndskraftig under turbulenta marknadsförhållanden, dess samlade värde minskade med 4,5 procent, detta ett resultat av nedjustering av fem portföljbolags individuella värderingar. Fortsatta nedjusteringar i ett portföljbolags värdering stod för merparten av denna förändring i total portföljvärdering. Kostnadsoptimering och ett omorganiserat team minskar driftkostnaderna med start slutet Q1.

Generella KPI:er [tusen SEK]:

Q1 Grupp, (Q1 2022 inom parentes)

 • Nettoomsättning : 14 (632)
 • Resultat efter finansiella poster: -6 247 (-3 150)
 • Balansomslutning: 98 901 (90 073)
 • Soliditet: 94,6% (97,2%)
 • Resultat per aktie: -0,94 SEK (-0,62 SEK)
 • Antal utestående aktier: 6 675 209 (5 081 865)

Q1 Moderbolaget, (Q1 2022 inom parentes)

 • Nettoomsättning : 14 (632)
 • Resultat efter finansiella poster: -4 380 (-2 967)
 • Balansomslutning: 99 061 (88 698)
 • Soliditet: 97,9% (98,4%)
 • Resultat per aktie: -0,66 SEK (-0,58 SEK)
 • Antal utestående aktier: 6 675 209 (5 081 865)

Venture Development KPI:er (senaste perioden inom parentes)

 • Antal bolag i portföljen vid utgången av perioden: 27 (26)
 • Uppskattad marknadsvärde för portföljen vid utgången av perioden: 180 MSEK (188,5 MSEK)
 • Likvida medel på banken vid periodens slut: 5.5 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • 2023-01-17: Ökning av det totala antalet aktier till följd av att aktieägare utnyttjat teckningsoptioner.
 • 2023-01-31: Katalysen Ventures genomför en riktad emission av 805 000 aktier, vilket ger en intäkt på cirka 11,9 miljoner kronor från strategiska investerare.

Väsentliga händelser efter perioden

 • 2023-04-18: Katalysen Ventures ingår ett strategiskt partnerskap med emissionsinstitutet Nordic Issuing.
 • 2023-04-18: Katalysen Ventures meddelar att portföljbolaget Manico förbereder en möjlig IPO.
 • 2023-04-19: Katalysen Ventures utser Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktier
 • noterade på Spotlight Stock Market.
 • 2023-04-19: Katalysens portföljbolag InvitePeople rapporterar starka framsteg på den tyska marknaden.
 • 2023-04-24: Katalysen Ventures utser Anders Dahlgren till ny CFO.

VD Rapport (översättning från engelskt original)

Som vi berättade i vår Q4-rapport från 2022, skyddades det samlade värdet av vår portfölj under 2022 genom intensiva arbetsinsatser och av vår Venture Development-modell som främjar transparenta partnerskap mellan bolag och investerare i tidiga skeden. Portföljen och dess totala uppskattade marknadsvärde visade sig motståndskraftigt trots en utmanande marknadsmiljö och utan att vi tummade på våra konservativa värderingsmetoder. Dessa omvärderingar resulterade i betydande nedjusteringar av flera portföljbolags individuella värderingar.

Under första kvartalet 2023 observerade vi fortsatt dämpad värdering och transaktionsvolym på marknaden. Som svar på dessa marknadsförhållanden har vi strategiskt sett över portföljbolagens värderingar, vilket har förändrat värderingen av fem specifika bolag.

Ett portföljbolag, som här benämns som ”Bolag A”, har fortsatt krävt ytterligare avsättning av tid och resurser under Q1-perioden. Kvartalet innan meddelade vi att värderingen av Bolag A justerats ned väsentligt. Vi har valt en fortsatt konservativ hållning och sänkt bolagets värdering ytterligare med 25%, för att korrekt spegla dess status vid första kvartalets slut. Det är uppmuntrande att notera att våra flitiga ansträngningar vid slutet av Q1 börjat bära frukt i detta avseende.

Dessa justeringar ledde oundvikligen till att portföljens värde minskade med 4,5% under första kvartalet. Som strategiska långsiktiga investerare uppfattar vi dock portföljen som robust och väl positionerad, med majoriteten av dess framtida potential intakt. Att skydda portföljens värdering krävde intensiva insatser och ett strategiskt fokusskifte från nya investeringar till att stärka vår befintliga portfölj – vilket vi i efterhand anser var rätt beslut.

Strategierna för att optimera driftskostnaderna (opex) som kommunicerades under fjärde kvartalet har nu genomförts. Vårt effektiviserade team, som omorganiserats från 10 till 7 erfarna proffs, inkluderar nu en CFO på heltid. Teamet har varit avgörande för att utveckla portföljbolag till potentiella exitmöjligheter under Q1, vilket är i linje med vårt mål att nå ett positivt kassaflöde för Katalysen Ventures år 2023.

Medvetna om att marknadsförhållanden och timing är faktorer som ligger utanför vår kontroll, har vi gjort samordnade ansträngningar för att se till att våra portföljbolag är förberedda för potentiella exitmöjligheter. Ett exempel på sådana ansträngningar är Manicos tillkännagivna avsikt att förbereda sig för en potentiell börsintroduktion i 2024. Under perioden har vi även framgångsrikt anskaffat ytterligare kapital för att upprätthålla våra strategiska initiativ och mildra behovet av att göra exits till ogynnsamma värderingar. Vi bevakar fortsatt bolagets kassa mycket noggrant.

Sammanfattningsvis har våra insatser under första kvartalet resulterat i en stärkt portfölj, en ny strategisk inriktning med målet att vara kassaflödespositiva 2023, samt ett mer effektivt team. Vi ser fram emot att meddela dessa aktiviteter och beskriva våra pågående insatser i rapporten för Q2.


Denna information är sådan som Katalysen Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-23 08:49 CET.

För mer information, kontakta:
VD Peter Almberg
Telefon: +46 76 860 37 00
E-mail: contact@katalysen.com
Web: 
www.katalysen.com

Om Katalysen Ventures AB (publ):
Katalysen Ventures är en börsnoterad Venture Developer, ett investmentbolag som tillsammans med entreprenörer och andra investerare utvecklar bolag i ett tidigt skede. Som Venture Developer förädlar Katalysen early stage-bolag med hög skalbarhet genom att i första hand tillföra aktivt engagemang, rätt kompetens, ett stort nätverk och i andra hand kapital. Katalysens Venture Developer-modell med målet att mer än 75 procent av dess investeringar ska utgöras av investerad expertis, kan ge en mycket hög Return on Investment med en horisont på 2 - 3 år. Modellen minskar även risken vid investeringar i ett tidigt skede då Katalysens aktiva engagemang ger löpande och ovärderlig insyn i portföljbolagens välmående. För early stage-bolagen är Katalysen en ideal utvecklingspartner som kan tillföra mer än bara kapital. Med en av Sveriges bredaste portföljer i segmentet erbjuder Katalysen investerare ett enkelt sätt att få exponering och riskspridning mot onoterade early stage-bolag med stor potential. Katalysens team av utvecklare utgår från kontor i Stockholm, Genève och San Francisco och har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i över 27 bolag

Läs mer hos Cision
Läs mer om Katalysen Ventures AB