Reports

Publicerat: 2023-05-24 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - mars 2023

“Stark tillväxt med god EBITDA-marginal”

Sammanfattning av perioden januari 2023 - mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 43 375 TSEK (27 746), en tillväxt om 56,3 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 074 TSEK (3 924), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,7 procent (14,1)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 956 TSEK (1 714)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,00)

Händelser under perioden januari 2023 - mars 2023

  • Inga väsentliga händelser att rapportera under perioden.

Händelser efter periodens utgång

  • Den 23 maj 2023 förvärvade Sustainion Group genom dotterbolaget EWF Eco AB, 98,44 procent av aktierna i belysningsföretage Leading Light AB. Förvärvet görs genom två reverser om totalt 6 890 764 SEK. En tilläggsköpeskilling om mellan 0 till 9 843 949 SEK betalas 2026 baserat på utfallet i Leading Light för räkenskapsåren 2023-2025.

VD har ordet

Stark tillväxt med god EBITDA-marginal

Första kvartalet 2023 präglas av en stark tillväxt på 56,3 procent jämfört med 2022. Omsättningen landade på 43 MSEK och den organiska tillväxten blev 28,1 procent vilket är över det årliga målet om 10-25 procent. EBITDA-marginalen landade på 11,7 procent vilket ligger i linje med koncernens långsiktiga mål om 12 procent. Det känns tillfredsställande att vi kan växa starkt med bibehållen lönsamhet.

I EWF Eco har leveranskedjan förbättrats och vi har byggt upp ett visst lager för att förbättra leveranskapaciteten. Framöver möjliggör den förbättrade leveranssituationen att vi kan sprida ut order bättre över året och undvika att binda för mycket kapital i lager. Även i Elpro som haft utmaningar med komponentbrist under fjolåret märker vi nu att leveranssituationen har förbättrats, även om det kvarstår vissa utmaningar gällande specifika komponenter. Bolaget befinner sig för närvarande i en positiv marknadstrend vilket vi hoppas skall leda till fler affärer.

Den svenska kronan har varit svag även under detta kvartal vilket påverkar våra bolag både negativt och positivt. För EWF Eco som köper huvuddelen av sina produkter i USD är den svaga kronan negativ. Men både EHC Teknik och EnviroClean Sweden gynnas av en svag krona då den mesta försäljningen görs i EUR.

I EHC Teknik har Peter Brocker tillträtt som ny VD i mars. Peter har snabbt kommit in i verksamheten och kompletterar organisationen väl. I EHC Teknik skall vi nu öka satsningen på den tyska marknaden samt stärka upp organisationen i Sverige bland annat på säljsidan.

EnviroCleans befintliga mätutrustningar för bensin- och dieselfordon har nu äntligen blivit godkända i Tyskland vilket öppnar upp en ny marknad för bolaget. Samtidigt fortsätter utvecklingen av en ny partikelmätare som skall möta de nya kraven på fordonskontroll vilka vi ser komma succesivt inom hela EU. EnviroClean har i och med ovanstående bildat ett tyskt försäljningsdotterbolag och rekryterat en lokal säljare som tillträder under andra halvåret.

Den 23 maj förvärvade vi genom EWF Eco 98,44 procent av aktierna i belysningsföretaget Leading Light som tillverkar och säljer smarta närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem (IoT) för hållbara städer. Detta som ett led i vår fortsatta satsning inom Smart City. Vi ser stora synergier bland annat med den starka säljorganisation som finns i EWF Eco där vi nu kan bredda erbjudandet mot kundbasen. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till ca 7 MSEK och likvida medel uppgick till 31,5 MSEK inklusive checkkrediter. Med ett nyförvärv och ytterligare intressanta investeringscase i pipen samt spännande möjligheter för våra befintliga bolag så har vi mycket att se fram emot framöver!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB