Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-24 10:04:13

Vultus AB: Idag inleds teckningstiden i Vultus företrädesemission

Idag, den 24 maj 2023, inleds teckningstiden i Vultus AB:s ("Vultus" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningstiden avslutas den 7 juni 2023 och emissionsvolymen uppgår till högst cirka 4,1 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt cirka 77 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Memorandum finns tillgängligt på Bolagets (www.vultus.se), Hagberg & Aneborns (www.hagberganeborn.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) hemsidor.

Motiv och mål

Vultus analysplattform ger tydliga beslutsunderlag för åtgärder inom jord- och skogsbruk. Beslutsunderlagen gör det lättare att optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut. Genom omfattande fältstudier tillsammans med partners har Bolaget utvecklat analysverktyget som hjälper odlaren att förbättra grödans avkastning och samtidigt minska användandet av konstgödsel och konstbevattning. Analysplattformen är kommersiellt färdigutvecklad och redo att lanseras på marknaden. Vultus genomför nu Företrädesemissionen som, vid fullteckning, kan tillföra Bolaget cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Genom förestående nyemissionen kommer Vultus att kunna öka sälj- och marknadsföringsaktiviteter för vidare expansion och via de medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader, totalt cirka 3,8 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

  • rsäljning och marknadsföring av Bolagets analysplattform genom nyanställningar och bearbetning av existerande kanaler Cirka 85 procent av emissionslikviden.
  • Utveckling av analysplattformen relaterade till eventuell specifik efterfrågan från kunder Cirka 15 procent av emissionslikviden.

Målsättningar

I samband med noteringen under våren 2022 fastställde styrelsen finansiella målsättningar för Bolagets verksamhet de kommande åren, men på grund av överbelastning i plattformen beroende på rnga analyser, tvingades omsättningsmålet om 2-3 MSEK för 2022 skjutas fram cirka 12 månader. Enligt styrelsens bedömning berodde denna försening på att det stora intresset för Vultus tjänster avslöjade kapacitetsbrister i plattformens förmåga att hantera mycket stora datamängder. Arbetet med att säkerställa att plattformen kan hantera ett signifikant större antal användare färdigställdes tidigare under 2023 och Bolaget kan därför idag fortsätta arbeta mot sina finansiella mål.

Bolagets omsättning för år 2023 beräknas enligt styrelsen uppgå till 2-3 MSEK och Bolaget bedömer att omsättningen kommer att öka under efterföljande år till en omsättning på drygt 10 MSEK för helåret 2024. Det är Bolagets målsättning att under slutet av 2024 uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis. Från 2025 och framåt anser Bolaget det rimligt att anta att omsättningsökningen fortsatt kommer att vara hög, dock ligger detta för långt fram i tiden för att det skulle vara rimligt att med trovärdighet ange exakta målsättningar för denna tillväxt. Gällande Bolagets resultatmarginaler är det Vultus målsättning att uppnå en nettomarginal om 18 – 23 procent från och med år 2026 och framåt. Fram till dess förväntas nettomarginalen vara lägre beroende på̊ att Vultus under denna period befinner sig i en tillväxtfas. Vultus finansiella plan är att omsättningen år 2026 uppgår till cirka 100 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 var aktieägare i Vultus äger företrädesrätt att teckna aktier, i relation till tidigare aktieinnehav. Teckning av aktier ska ske under tiden 24 maj 2023 till 7 juni 2023. Teckningskursen uppgår 0,65 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Företrädesemissionen omfattar totalt högst 6 390 025 aktier, motsvarande cirka 4,1 MSEK.

Vultus har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 1,2 MSEK motsvarande cirka 29 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionslikviden. Sammanlagt innebär detta att 77 procent av emissionen är säkerställd på förhand. För garantiåtagandena utgår ersättning i aktier motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som aktierna som emitteras i Företrädesemissionen. Ingen kontant ersättning utgår således för garantiåtaganden. Värderingen (pre-money) i Företrädesemissionen uppgår till cirka 4,15 MSEK. Nuvarande aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 56,25 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Vultus anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut och Skill Advokater AB som legal rådgivare.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB