Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-24 19:28:41

Sustainion Group AB: Kommuniké årsstämma 2023-05-24

Enligt kallelse publicerad den 25 april 2023 avhölls årsstämman i Sustainion Group AB, org. Nr. 556405-9367, den 24 maj 2023.

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 6 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Magnus Greko                - Omval styrelsens ordförande
-          Ewa Linsäter                   - Omval
-          Göran Nordlund              - Omval
-          Henrik Pålsson               - Omval
-          Carl Schneider                - Omval
-          Brodde Wetter                - Omval

Stämman beslutade även att välja Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 52 500 kronor till den externa styrelseledamoten Ewa Linsäter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter utsedda av de fyra (4) största aktieägarna. Styrelsens ordförande kan gå in som adjungerad. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex (6) månader före årsstämman.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitamentsprogram för samtliga medarbetare i sustainionkoncernen samt, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, beslutade om nyemission av högst 1 600 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vindico Security AB som berättigar till teckning av högst 1 600 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vindico Security AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Stämman beslutade även i enlighet med större aktieägares förslag att inrätta ett incitamentsprogram för styrelseledamoten Ewa Linsäter samt, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, beslutade om nyemission av högst 80 000 teckningsoptioner till extern styrelseledamot som berättigar till teckning av högst 80 000 aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Vid stämman var ca 66,7 procent av Sustainions aktier och röster representerade.

Göteborg den 24 maj 2023

Styrelsen


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer smarta produkter inom segmentet Smart City såsom soptunnan Bigbelly, säkra laddskåp och belysning
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB