Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 08:00:00

Mindark PE Aktiebolag: MindArk Delårsrapport Q1 2023

MindArk PE AB (publ) ("MindArk", "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets delårsrapport för Q1 2023 nu offentliggjorts.

Kommentar från VD Henrik Nel Jerkrot:

”Första kvartalet 2023 har varit ett fortsatt starkt kvartal för MindArk där vi når omsättningsrekord för Q1-perioden tredje året i rad. Trots att delar av bolagets resurser är knutna till arbetet med grafikmotorbytet, har användaraktiviteten i Entropia Universe ökat med 15%. Det talar för vårt teams förmåga att skapa spännande innehåll åt våra användare som håller dem fortsatt engagerade. Bolaget är vid periodens utgång fortfarande välkapitaliserat och går in i Q2 med en stark balansräkning.”

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 mars 2023. 

1 januari – 31 mars 2023

Avser koncern.  Jämförelsesiffror i parentes avser samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 26,5 MSEK (21,9 MSEK).
 • Aktiverat arbete uppgick till 7,7 MSEK (6 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 4,2 MSEK (4,7 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 4,5 MSEK (3 MSEK).
 • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 37,1 MSEK.
 • Inga räntebärande skulder.
 • Avsättning för oförbrukade användarmedel 47,4 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Försäkringsersättning för Storey-tvisten på 4,75 MSEK utbetald januari 2023.
 • Bolaget genomförde en omvänd split 1:5 i januari 2023 vilket gör att antalet utestående aktier minskade från 157 623 125 stycken till 31 524 625 stycken.
 • Notering på Spotlight Stock Market 27 januari 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolagets personalstiftelse har förvärvat 82 883 MindArk-aktier.
 • Ny styrelse valdes på bolagets årsstämma.
 • MindArk utser Pareto Securities till likviditetsgarant för Bolagets aktie.

Finansiella rapporter

Bolagets finansiella rapporter inklusive förestående rapport finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.mindark.com. Den finns i en svensk och en engelsk version.

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 2 2023 2023-08-28

Delårsrapport kvartal 3 2023 2023-10-25


Denna information är sådan som Mindark PE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 08:00 CET.

Kontaktperson

Henrik Nel Jerkrot

Verkställande Direktör, MindArk PE AB (publ)

hennel@mindark.com

Tel: 031 607 260

Kort om MindArk

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till PC och internet. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mindark PE Aktiebolag