Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 09:00:00

ABAS Protect AB: Kvartalsrapport Q1 2023

Första kvartalet januari - mars 2023 – Koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 20 070 TSEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 54,1%
  • Rörelseresultatet uppgick till 366 TSEK
  • Vinstmarginal på 0,35 %
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,01 kr

Händelser under kvartalet

  • Den 27 februari lanserades B2B Shopen där ABAS Protects kunder ges nya möjligheter att handla stängselmaterial. Dygnet runt dessutom.

Händelser efter periodens utgång

  • Den 17 april invigdes och smygöppnade den nya produktionsanläggningen för motoriserade grindar som byggts upp i fastigheten Karlsro i Ambjörnarp, vilken förvärvades under 2022.

VD-Ord

Vintern är inte stängselbranschens favoritsäsong. Snö och tjäle innebär en minskad aktivitet hos våra stängselmontörer. Det är årets tuffaste period för vår bransch. Detta till trots och glädjande för oss så ökade omsättning med 18,4% i moderbolaget under första kvartalet jämfört med samma period 2022

ABAS Protect ser en fortsatt stor efterfrågan på områdesskydd där det finns ett stort behov på marknaden av den trygghet som vi levererar.

Vi upplever ett högt tryck på inkommande förfrågningar, så det finns många skarpa projekt att offerera. Dock upplever vi en viss tröghet i marknaden där det tar något längre tid att komma till avslut.

Genom idogt försäljningsarbete är vår orderstock 20% högre vid mars utgång jämfört med samma tid förra året. När marknaden blir tuffare, så anstränger sig ABAS säljare ännu mer vilket burit frukt. ABAS Protect står sig väl i denna nya marknadssituation.

I den plan som redovisades vid börsnoteringen i november 2022, så nämndes ett antal planerade investeringar, nödvändiga för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Dessa håller nu på att genomföras. Under Q1 har huvudfokus varit att färdigställa den nya produktions-anläggning för motoriserade grindar. Med väsentligt kortare genomloppstider, standardiserade arbetssätt och minskning av spill- och ställtid kommer både produktionskapacitet och produktionseffektivitet att öka.Flytten av tillverkning av motoriserade grindar till de nya lokalerna har tagit mycket kraft och tid av våra medarbetare och även påverkat vårt resultat i kvartal ett.  Det positiva är att flytten nu är i slutfasen och flytten ger de förutsättningar vi behöver för att fortsätta vår expansion till nya kunder och marknader.  Måndagen den 17 April var en stor dag för oss då produktionen av de första grindarna i den nya anläggningen på Karlsro startade. Det kommer att bli spännande att följa verksamhetens utveckling när vi taktar upp. Officiell invigning av Karlsro, med pompa och ståt är planerad till mitten av augusti. Vi har också anställt tre stycken nya medarbetare i kvartal ett för att vara redo för ökande efterfrågan som kommer nu när vi går in i högsäsong.

Ytterligare en tillväxtinvestering som skett under Q1 är i Polen, där en plasmaskärare köpts in för att höja produktionskapaciteten i den anläggningen. Investeringen möjliggör också insourcing av artiklar som tidigare lades ut på underleverantörer.

Det som gör att ABAS lyckas så väl är att vi har fantastiska medarbetare som lever med ABAS värdeord; Respekt, Engagemang, Samarbete, Arbetsglädje och Nyfikenhet. Förkortat RESAN. Och den tillväxtRESAN vi är ute på är inte möjlig utan våra engagerade och duktiga medarbetare.

Tomas Karlsson

VD ABAS Protect AB

Kort om ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Finansiell översikt

Koncernen  Belopp i TSEK

Jan-Mars
2023

Feb-Mar
2022

2 månader

Nettoomsättning 20 070 12 328
Bruttomarginal % 54,10 49,80
Rörelseresultat 366 2 241
Resultat efter skatt 71 1921
Resultat per aktie 0,01
Soliditet, % 36 25,5
Likvida medel
Kassalikviditet % 102 79
Antal aktier vid periodens utgång 6 407 682 3500
Antal anställda inkl. inhyrd personal 44 37

Moderbolaget Belopp i TSEK

Jan-Mars 
2023


Jan-Mars
2022
Nettoomsättning 20 185 17 131
Omsättningstillväxt, % 18 68
Bruttomarginal % 46 43
Rörelseresultat 249 1343
Resultat efter skatt 79 1255
Soliditet, % 58 27
Likvida medel 13 26
Kassalikviditet % 118 85
Antal anställda inkl. inhyrd personal 37 28

Koncernen ABAS Protect uppstod i och med att ABAS Protect AB förvärvade den nuvarande dotterbolagen ABAS Fastigheter AB och ABAS SP Z.O.O under januari 2022. Då det innan dessa förvärv inte var någon koncern blir jämförelseperioden för 2022 endast två månader

Vid periodens utgång fanns det 807 682 utställda teckningsoptioner TO1.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB

Prenumeration