Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-26 07:00:00

Invoicery Group AB: Fortsatt tillväxt och positivt EBITDA under årets första kvartal

Invoicery Group AB offentliggör härmed rapport för första kvartalet, perioden januari – mars 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.frilansfinans.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Fortsatt tillväxt och positivt EBITDA under årets första kvartal

Delårsrapporten för januari – mars 2023 fokuserar på och presenterar verksamheten i Invoicery Int. Det bör noteras att Invoicery Group AB (tidigare SPACtvå), som förvärvade Invoicery Int efter rapportperiodens slut, inte bedrev någon signifikant verksamhet under denna period då bolaget utgjorde ett sk SPAC bolag (förvärvsbolag). Finansiell information för moderbolaget Invoicery Group AB finns inkluderat i ett avsnitt i slutet av den presenterade delårsrapporten.

Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 363 MSEK jämfört med 349 MSEK motsvarande period 2022, en ökning med 3,9 procent.
 • EBITDA uppgick till 0,6 (2,8) MSEK motsvarande en marginal om 0,2 (0,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (1,8) MSEK, med en rörelsemarginal om -0,1 (0,5) procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,2 (2,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,032 (0,043) MSEK.
 • Balansomslutningen uppgick till 231 (217) MSEK.
 • Eget kapital uppgick till 39,5 (39,0) MSEK, motsvarande en soliditet på 17,1 (18,0) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 78,5 (62,9) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Slutförandet av transaktionen där SPAC-bolaget SPACtvå AB förvärvade Invoicery Int AB ägde rum i början av april 2023 och Invoicery Group AB:s aktier började handlas på Spotlight markets den 4 april 2023.
 • Konsolidering av gruppen har skett under april 2023 och kommer att redovisas i delårsrapporten för perioden januari – juni 2023. 

”Verksamheten i Invoicery Group uppvisar tillväxt i ett osäkert läge på arbetsmarknaden. Trots ett ovisst omvärldsläge ser vi att makrotrender fortsätter att stärka egenanställningens relevans och tillväxtutsikter över tid” Stephen Schad, VD Invoicery Group

Stephen Schad vd stephen.schad@frilansfinans.se 0771-151 000

Om Invoicery Group

Invoicery Group erbjuder tjänster inom egenanställning (B2C) och workforce management (B2B). Invoicery Group är verksamma inom egenanställning under varumärkena Frilans Finans i Sverige och Norge och Invoicery i Finland, Danmark och Frankrike. Vidare bedrivs workforce management under varumärket Invoicery Business. Bolaget grundades 1999 och slogs ihop med SPACtvå genom ett omvänt förvärv i april 2023. Invoicery Group handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FRILAN.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB