Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-26 16:15:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose ansöker om avnotering

Styrelsen för Sensidose Aktiebolag (publ) (”Sensidose” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Sensidose aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”) från Spotlight Stock Market. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att meddelas efter att Sensidose erhållit bekräftelse om detta från Spotlight Stock Market.

Den 29 mars 2023 lämnade Navamedic ASA ("Navamedic") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose att överlåta samtliga aktier i Sensidose till Navamedic ("Erbjudandet"). Erbjudandet utökades sedermera till att även omfatta innehavare av Teckningsoptionerna. Den 22 april 2022 förklarade Navamedic Erbjudandet ovillkorat och meddelade att Erbjudandet skulle fullföljas. Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 25 maj 2023. Navamedic offentliggjorde idag, den 26 maj 2023, via pressmeddelande att Navamedics totala innehav uppgår till 11 519 288 aktier och 2 110 144 Teckningsoptioner i Sensidose, motsvarande cirka 96,33 procent av aktierna och rösterna i Sensidose, respektive cirka 93,16 procent av det totala antalet utestående Teckningsoptioner i Sensidose.

Navamedic har idag hemställt att styrelsen i Sensidose ska ansöka om avnotering av Bolagets aktier och Teckningsoptioner från Spotlight Stock Market. Navamedic har även aviserat att man avser att initiera tvångsinlösensförfarande av resterande aktier och Teckningsoptioner i Sensidose i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Sensidose beslutat att ansökan om avnotering av Bolagets aktier och Teckningsoptioner från Spotlight Stock Market. Sådan ansökan har skickats till Spotlight Stock Market. Sista dag för handel i Bolagets aktier och Teckningsoptioner kommer att meddelas efter att Sensidose erhållit bekräftelse om detta från Spotlight Stock Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD och styrelseledamot

Telefon: 0722 50 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag