Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-26 17:17:35

Thinc Collective AB: Kommuniké från årsstämma 2023-05-26

  • Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 81 697 745 aktier av totalt 163 348 380 aktier representerade vilket motsvaras av ca 50% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2022 dela ut 0,02 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1,5 prisbasbelopp till styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, och 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes till ordförande Hans Jacobsson (omval) och som ordinarie ledamöter Lena F Stenberg (nyval), Lisa Nilsson (omval), Gabriele Helmer (omval), Stefan Winström (omval) samt Peter Westman (omval). Tidigare ledamoten Rune Nordström har avböjt omval och tackades därmed av vid stämman.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes BDO i Göteborg AB som revisorer med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor.
  • Beslut om valberedning bestående av representanter för de tre största ägarna per 30 september 2023.
  • Stämman beslutade att ändra antalet aktier i bolagsordningen att vara lägst 9 400 000 och högst 37 600 000.
  • Stämman beslutade om en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom 10 aktier sammanläggs till en aktie (1:10). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter avstämningsdagen för utdelningen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Thinc Collective AB