Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-15 18:15:25

Nattaro Labs AB: Kommuniké från årsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 15 juni 2023

Idag, den 15 juni 2023, hölls årsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 1 och 1/3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera 2/3 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse och revisionsbolag
Stämman beslutade att Eva Brundin, Anders Nilsson och Daniel Röme omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Carl-Magnus Hansson. Daniel Röme omvaldes som styrelseordförande.

 

Stämman beslutade vidare att omvälja Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Tord Sassler ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för att utse valberedning
Stämman beslutade om principer för valberedningens tillsättning och inriktning.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den siste september, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

Principerna ska gälla till dess att bolagsstämman i bolaget beslutar att ändra principerna.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 7 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.


Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.nattarolabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB