Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-19 20:31:05

Medimi AB: Teckningsoptioner av serie TO 6 tecknades till cirka 55 procent och Medimi AB (publ) tillförs cirka 2,3 MSEK

 

Medimi AB (publ) (”Medimi” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 6, vilka emitterades under 2022. Totalt nyttjades 58 340 485 teckningsoptioner av serie TO 6, motsvarande cirka 55 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 6, för teckning av 58 340 485 aktier till en teckningskurs om 0,04 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 6 tillförs Medimi cirka 2,3 MSEK före emissionskostnader.

Medimis vd Alexander Johansson kommenterar:
”Vi har under våren accelererat vår tillväxtresa. Allt fler kommuner ökar sin installerade bas av vår lösning Medimi®Smart som möjliggör besparingar upp mot 60 procent och skapar möjlighet för vårdtagaren att kunna bo hemma längre. Vi vill tacka alla som har valt att nyttja sina teckningsoptioner och därmed bidragit till att stärka vårt kapital.”

Styrelsens ordförande Anders Haskel:
”Medimis lösning möter ett allt större intresse. Ett exempel är den ökning av antalet Medimi®Smart som två danska kommuner aviserat och som vi nyligen berättade om i ett pressmeddelande. Jag väntar mig ett spännande andra halvår med flera viktiga aktiviteter som löper parallellt. En prioriterad fråga är att säkerställa bolagets fortsatta finansiering, ett arbete som löpande pågår.”

Medimis lösning används och utvärderas idag av vårdpersonal och vårdtagare i hela Norden. Utvärderingarna visar en hög användarnöjdhet och att lösningen kan ge stora kostnadsbesparingar. Medimi®Smart säljs till kommuner och kunden betalar på månadsbasis för lösningen enligt en skalbar modell anpassad efter kundens önskemål och användarens vårdbehov. Det ger Medimi en kontinuerlig och återkommande intäkt som ökar i takt med att fler maskiner ställs ut.

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 pågick under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 fastställdes till 0,04 SEK. Totalt nyttjades 58 340 485 teckningsoptioner av serie TO 6 för teckning av 58 340 485 aktier, innebärandes att cirka 55 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 6 utnyttjades för teckning av aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering av Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom några veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 6 ökar antalet aktier i Medimi med 58 340 485 aktier, från 509 651 149 aktier till totalt 567 991 634 aktier. Aktiekapitalet ökar med 583 404,85 SEK, från 5 096 411,49 SEK till 5 679 916,34 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO 6 uppgår utspädningen till cirka 10,3 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 6.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 6.

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233.

Denna information
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juni 2023 kl 2030 CEST.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB