Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-07 17:54:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB upptar lån om totalt 8,7 MSEK för att säkerställa fortsatta marknadsförberedande aktiviteter

Spermosens AB ("Spermosens" eller "Bolaget") har avtalat med ett antal finansiärer och Bolagets VD, Ulrik Nilsson, om ett lån om totalt 8,7 MSEK ("Lånet"). Lånet har upptagits till marknadsmässiga villkor och löper fram till och med den 31 maj 2024. Ulrik Nilssons del av Lånet uppgår till 3 MSEK, för vilken ingen uppläggningsavgift utgår. Lånet upptas i syfte att säkerställa fortsatta marknadsförberedande aktiviteter.

 Det upptagna Lånet om 8,7 MSEK utgörs av 5,7 MSEK från ett antal finansiärer, däribland befintliga aktieägare, och 3 MSEK från Bolagets VD Ulrik Nilsson. Avtalen för Lånet ingicks under juli 2023 och löper fram till och med den 31 maj 2024 med en månatlig ränta om 2,25 procent. Härutöver utgår en uppläggningsavgift om 5 procent för finansiärernas del av Lånet om 5,7 MSEK. Ingen uppläggningsavgift utgår för Ulrik Nilssons del av Lånet om 3 MSEK. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för Lånet är marknadsmässiga och säkerställer Bolagets kapitalbehov för fortsatta marknadsförberedande aktiviteter.

 

Styrelsen och ledningens tidigare kommunicerade bedömning att Bolaget behöver tillföras cirka 60 MSEK under perioden 2023–2025 kvarstår. Av detta tillfördes Bolaget en nettolikvid om cirka 19 MSEK från företrädesemissionen under januari 2023.

 

”Lånefinansieringen tillåter oss att bibehålla hastigheten i utvecklingen enligt tidigare kommunicerad plan vilket är mycket positivt”, säger Ulrik Nilsson, VD för Spermosens.

 

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

Spermosens AB

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com.

 

 


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-07 17:54 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)