Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-11 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund publicerar halvårsrapport 2023

Halvårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

Kvartalsperioden 1 april – 30 juni 2023

 

 

 • Nettoomsättningen för april - juni 2023 uppgick till 0 TSEK
 • Rörelseresultatet för april - juni 2023 uppgick till -686 TSEK
 • Finansiella poster med nedskrivningar för april - juni 2023 på -2,3 MSEK
 • Resultat efter finansiella poster för april - juni 2023 uppgick till -3 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -7,8 SEK
 • Investeringar i portföljbolag på 999 TSEK
 • Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 108,94 SEK per aktie
 • Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 167,22 SEK per aktie
 • Måttlig investeringsaktivitet, och med lägre genomsnittliga belopp
 • Följdinvesteringar i ett antal befintliga portföljbolag,
 • däribland i Parlametric, Pengu Studios, LifeFinder, EdgyVeggie och Meltspot.
 • Inga försäljningar av några större väsentliga innehav.
 • Företagspresentationer med portföljbolagen Stromminate och ProEthos
 • Pitch event med fyra bolag i olika bolagssektorer och bolagsfaser
 • Styrelseledamot invald med fokus på affärsmässig hållbarhet.
 • Nya deltidsanställda med fokus på marknadsföring samt hållbarhetsanalys
 • Aktieägarresa till Riga, Lettland
   

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • En mindre nyinvestering i Betterwealth AFS AB genomförs
 • Portföljbolaget AlixLabs tar in större VC-kapital på högre värdering
 • Flera ny- och följdinvesteringar genomlyses och övervägs närmare
 • Företagsevent i huvudstaden planlagt till 31 augusti

 

VD har ordet

 

Kära aktieägare,

 

Första halvåret är till ända och det är skönt att få lägga periodens snålblåst på finansmarknaderna bakom sig. Sektorrotationen ut ur finanssektorn, som vi bevittnade redan under första kvartalet, fortsatte även en bit in i andra kvartalet. Mindre investeringsbolag med portföljer bestående av innovativa icke-etablerade målbolag har fortsatt att ta de tyngsta smällarna. Investerarna var fortfarande avvaktande i sina köpbeslut när detta skrivs. Mot slutet av kvartalet har en stabilisering setts, som vi uppfattar som att marknaden har bottnat ut vilket ger viss tillförsikt inför framtiden.

 

På investeringssidan har takten varit måttligare än historiskt under andra kvartalet. Emedan inga exits har genomförts – vi är strategiskt fortsatt i portföljuppbyggnadsfas – har påfyllnadsinvesteringar skett i ett antal målbolag, främst i Parlametric AB. Dock inga större investeringar av s.k. väsentlig karaktär. Vi valde att inte lyfta in något nytt bolag i portföljen under kvartalet, utan enbart en mindre titthålsinvestering direkt efter bokslut.

 

Under andra kvartalet av halvårsperioden har vi valt att skriva ner vårt bokförda värde ytterligare. Detta beror främst på en bred blandning av våra onoterade innehav där vi valt att ta hänsyn till både rådande riskovillighet generellt och målbolagens indikativa värde med bas ur emissionsvillkor och anvisningar och måluppfyllnad av den underliggande verksamheten. En svår akt men där vi vägleds väl av vår nedskrivningspolicy som innebär att vi skriver ner när vi företagsspecifikt befarar, dvs inte bara bevittnar, en förlust. Det görs när vi får en företagsspecifikt trovärdig indikation på att portföljbolagets mål inte förväntas kunna uppfyllas i tid och omfång.

 

Under halvårsperioden har vårt bokföringsvärde minskat med ca 11 procent och vårt internt bedömda substansvärde med knappt 17% - bägge i samma storlek som helåret 2022. Samtidigt har vår residual, aktiekursen, minskat närmare 25% i år, följt av 40% procent förra året. Det i sin tur är faktiskt bättre än flertalet av våra jämförbara investeringsalternativ på First North, NGM och Spotlight. Så konklusionen är både att det går dåligt i absoluta termer men riktigt bra i olika relativa mått. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun. Och just därför vägleder vi er aktieägare även med vår egen interna bedömning på värde för ett kompletterande mått utöver den formella redovisningens och den visuella aktiekursen, som bägge har sina egna påverkansfaktorer.

 

Oavsett definition, verkligheten kommer alltid ikapp förr eller senare för ett bolags värde. Bra.

Vi vägleds av vår långsiktighet, vilket är lätt när man både har gott om likviditet, ägardirektiv som stödjer allt annat än kvartalstänk samt jobbar med eget kapital – 99.4% soliditet är skönt att stoltsera med.

 

På aktivitetsfronten för våra aktieägare har det under andra kvartalet varit full fart. Två företagspresentationer med portföljbolagen Stromminate och ProEthos, ett stort pitch event med fyra bolag i olika bolagssektorer och bolagsfaser och en mycket trevlig aktieägarresa till Riga i Lettland. Och vi finns nu på LinkedIn. Och på kontoret i Nöden har vi byggt upp en egen studio. Två nya krafter har jag fått i mitt team, Felicia och Thea, med fokus på marknadsföring och analys.

 

Vi noterar även att vi än inte rest kapital under första halvåret, vilket vi indikerade i vårt noteringsmemorandum kunde ske kontinuerligt framåt, liksom skett historiskt varje år. Orsaken är våra goda likviditet och låga investeringstakt under perioden. När vi nu skönjer en stabilisering och förbättring hoppas vi på utökad investeringsmöjligheter framåt, vilket gör att vi överväger resa kapital under hösten som utlovat. Vi tror oss veta att gräset är helt säkert grönare andra halvåret än första.

 

Lokal riskkapitalförsörjning av ett välkapitaliserat I Love Lund är viktigt för vårt näringsliv. Jag och mitt team har flera intressanta investeringar att överväga som ligger i pipeline för slutgiltigt förhandling, beslut och genomförande efter sommaren.

 

Och sist men inte minst, låt oss slå ett slag för Lunds innovationskraft även uppe i huvudstaden. Kom på vårt I Love Lund-event på Kungsbroplan torsdagen den 31 augusti. Anmälan görs på linkedin. Över hundra lundaälskare som samlas samtidigt med syfte att sprida lundensisk kunskap och värme. Vad kan gå rätt? Precis allt.

 

I Love Lund!

 

Björn Englund

Verkställande direktör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport III 2023 – 27 oktober 2023

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023 klockan 08:45 CET

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investerings- verksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötes- aktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns www.ilovelund.se.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)