Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-14 17:01:05

SolidX AB: Kallelse till årsstämma i SolidX AB

Aktieägarna i SolidX AB, 556612-0878, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 september 2023 kl. 14:00 på Södergatan 13, 211 34 Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 september 2023, och
 • anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 11 september 2023 till ekonomi@solidx.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 7 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen

har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 11 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.solidx.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 31 000 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om följande.

a)  Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b)  Dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)   Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna,
 2. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
 3. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter.
 4. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 5. Stämmans avslutas.

 

Beslutsförslag i korthet:

 

Beslut angående dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till bolagets styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

 

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Annika Rickard, Edvard Piper, Emil Raue, Filip Alexanderson, Gabriel Paulison, Jens Knobe och Mikael Lunga omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Gabriel Paulison.

 

Vidare har styrelsen föreslagit att som bolagets revisor utse Crowe Sweden AB, med huvudansvarig revisor Per Hedenus, omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.   

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Södergatan 13, 211 34 Malmö, och på bolagets hemsida www.solidx.se senast tre (3) veckor innan årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.solidx.se.

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

 

Malmö i augusti 2023

SolidX AB

STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB