Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-15 13:00:00

Tendo AB: Tendo offentliggör halvårsrapport för januari – juni 2023

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

2023-04-01 – 2023-06-30 (andra kvartalet)

•  Bolagets nettoomsättning uppgick till 174 KSEK (0 KSEK).

•  Rörelseresultatet uppgick till -2 088 KSEK (-1 248 KSEK).

•  Periodens kassaflöde uppgick till 1 647 KSEK (9 951 KSEK).

•  Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,25 SEK).

2023-01-01 – 2023-06-30 (första halvåret)

•  Bolagets nettoomsättning uppgick till 174 KSEK (3 KSEK).

•  Rörelseresultatet uppgick till -3 294 KSEK (-2 316 KSEK).

•  Periodens kassaflöde uppgick till -2 421 KSEK (8 727 KSEK).

•  Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till 4 249 KSEK (12 943 KSEK).

•  Soliditeten** uppgick den 30 juni 2023 till 88 % (94 %).       

•  Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 SEK (-0,46 SEK).

VD Sofie Woge

"Vi är nu mer än halvvägs in i 2023 och kan med stolthet blicka tillbaka på det gångna kvartalet. Under denna period har vi lagt en stabil grund för vår kommersialisering med en genomförd nyemission, etablering av en dedikerad säljorganisation och säkrade i juli ett distributionsavtal för den danska marknaden. I slutet av juni kunde vi även meddela att vi nått en viktig milstolpe då vi levererat en första specialanpassad Tendo OneGrip till patient. Vi är nu huvudsakligen fokuserade på att driva försäljningen och kommersialiseringen framåt, och arbetar aktivt med att bygga den infrastruktur som krävs för att kunna skala upp och leverera specialanpassade enheter av Tendo OneGrip."

Väsentliga händelser under perioden

Avslutade litteratur – och användarvänlighetsstudier

Den 4 april meddelar Tendo att Bolaget har avslutat sina litteratur- och användarvänlighetsstudier med positivt resultat och att Tendo OneGrip kan användas på ett korrekt och säkert sätt.

Total teckning om cirka 63,5 procent

Den 5 april meddelar Tendo att företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 43,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 20 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 63,5 procent. Tendo tillförs därmed cirka 6 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i optionsinlösen

Den 12 april meddelar Tendo att inga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission som genomfördes i mars 2022 har utnyttjats.

Rekrytering av Commercial Lead

Den 18 april meddelar Tendo att Bolaget stärker teamet genom att anställa Peter Andersson som Commercial Lead med ansvar för Bolagets försäljning och marknadsföring.

Internationella mässor för vårdpersonal och robotexperter

Den 21 april meddelar Tendo att Bolaget ökar sin närvaro på marknaden genom att delta på internationella mässor för vårdpersonal och robortexperter. Under våren deltar Tendo i ISPO World Congress i Mexico och Parderhorner Robotic Summit i Tyskland.

Tendo håller årsstämma

Den 5 maj håller Tendo sin årsstämma. Stämmokommuniké finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida (https://wwww.tendoforpeople.se/).

Tendo uppdaterar om beviljat Vinnova-bidrag

Den 25 maj meddelar Tendo att Bolaget har fått en godkänd ändringsbegäran från Vinnova som innebär att projekttiden förlängs från maj 2024 till december 2024 och kan förändras vid behov. Det uppdaterade beslutsmeddelandet innebär också att maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna har utökats från 25 % till 50 %.

Tendo gör sin första leverans av Tendo OneGrip

Den 26 juni meddelar Tendo att Bolaget levererat den första specialanpassade Tendo OneGrip-hjälpmedlet till patient. Leveransen är av mindre ekonomiskt värde men markerar en strategisk milstolpe då den bekräftar att det finns en betalningsvilja då man från vårdgivarnas sida ser värdet i Tendos hjälpmedel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Distributionsavtal ingås med Jan Nielsen A/S

Den 3 juli meddelar Tendo att Bolaget ingått avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S om distribution av Tendo OneGrip i Danmark. Avtalet innebär att Tendos kommersialisering av Bolagets specialanpassade hjälpmedel Tendo OneGrip nu kan göras på både den svenska och danska marknaden.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 - 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB