Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-16 19:00:00

Nattaro Labs AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 september 2023 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 augusti 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 31 augusti 2023, skriftligen till Nattaro Labs AB, Medicon Village, 223 81 Lund (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen info@nattarolabs.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 augusti 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 29 augusti 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nattarolabs.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 799 136. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Val av ny styrelseledamot.
  7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Daniel Röme, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av ny styrelseledamot (punkt 6)

Valberedningen har föreslagit att Stefan Hansson nyväljs som styrelseledamot, såsom ersättare för Eva Brundin som meddelat att hon avgår från styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

Övriga ordinarie styrelseledamöter valda vid årsstämman den 15 juni 2023 är styrelseordförande Daniel Röme samt styrelseledamöterna Anders Nilsson och Carl-Magnus Hansson, vilka kvarstår som styrelseledamöter.

Stefan Hansson

Född 1971. Civilekonom från Lunds universitet med bred erfarenhet. Tidigare auktoriserad revisor hos PwC samt många år i ledande befattningar på E.ON. Flera års erfarenhet som CFO på First North Nasdaq hos BIMobject och Avensia. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.nattarolabs.com senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Nattaro Labs AB (publ) har organisationsnummer 556846-8465 och säte i Lunds kommun.

Lund i augusti 2023

Nattaro Labs AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group