Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-23 08:44:00

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 2, 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden april – juni 2023. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet 2023-04-01 – 2023-06-30

  • Koncernens omsättning uppgick till 1 138 TSEK (887) för andra kvartalet, vilket innebar en ökning med 28%. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 173 TSEK (934), vilket innebar en ökning med 26 % i jämförelse med samma period föregående år.
  • Koncernens intäkter uppgick till 1 380 TSEK (1 332) för andra kvartalet, vilket innebar en ökning med    4 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 417 TSEK (1 379), vilket innebar en ökning med 3 % i jämförelse med samma period föregående år.
  • Koncernens resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1 118 TSEK (-2 669).      Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 057 TSEK (-2 556).
  • Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,13 SEK (-0,60) före utspädning, -0,13 SEK (-0,60) efter utspädning.
  • Koncernens soliditet uppgick till 73 % (76 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 75 % (77 %).
  • Koncernens bruttovinst uppgick till 76 % (82 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 75 % (79 %)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2023-06-30 uppgick totalt antal aktier till 9 799 136.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar

Under andra kvartalet kan Nattaro visa på ett väsentligt förbättrat resultat, både tack vare en högre försäljningsnivå och effekterna av de vidtagna åtgärderna för en lägre kostnadsbas. Vi har också, genom en riktad nyemission, välkomnat nya strategiska ägare som besitter rätt kunskap och finansiella resurser för att stötta bolaget långsiktigt på vår tillväxtresa.

Första halvåret 2023 uppvisar en 66% högre omsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Den stora ökningen kan främst tillskrivas vår internationella försäljning. Även om vår hemmamarknad fortsätter att vara viktig, är internationalisering nödvändig för större tillväxt. Fokus i säljarbetet ligger på länder där vi, precis som i Sverige, har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment, främst inom Europa. Där jobbar vi målmedvetet med att utveckla och initiera samarbeten med distributörer på marknader som omfattas av Europeiska Kemikalieinspektionens godkännande för vår patenterade kiselgurstejp, Nattaro SafeTM.

Internationellt har vi även gjort framsteg i Sydamerika. Ansvariga myndigheter i Chile har beviljat marknadsgodkännande för Nattaro Safe, vilket är viktigt eftersom produkten står för en betydande del av vår försäljning i Europa. Detta godkännande var avgörande för vår chilenska distributörs beslut att satsa på Nattaro. Vid framgång i Chile hoppas vi på att inleda fler samarbeten i Sydamerika.

Efter årets andra kvartal ser vi att resultatet påverkas positivt av de åtgärder som vidtagits för att minska bolagets kostnadsbas. Under detta kvartal har vi halverat vår förlust jämfört med motsvarande period föregående år. Långsiktigt skapar en lägre kostnadsbas, kombinerat med högre omsättning, goda förutsättningar för ett förbättrat kassaflöde.

Finansiellt har vi stärkt bolaget genom en riktad nyemission kombinerat med en lånefinansiering. Dock kommer lånet på 1,2 MSEK att synas i balansräkningen och kassaflödet först under tredje kvartalet. Trots de positiva effekter vi nu ser kommer vi att behöva ytterligare kapital framöver. Därför är vi särskilt tacksamma över att vi genom emissionen lyckades attrahera ägare som, även i en mer utmanande finansmarknad, har förmågan att stötta bolaget. De nya ägarna tillför även värdefull erfarenhet inom både framgångsrikt entreprenörskap och internationell försäljning.

Sammanfattningsvis visar första halvåret en positiv utveckling för Nattaro. Vi har genomfört förändringar som nu börjar ge resultat, och vi har lagt en stabil grund för framtiden. Medan vi ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss, förväntar vi oss också att uppleva kvartalsvisa variationer under vår internationella expansion. Men med nuvarande resultat och marknadssignaler känner vi oss övertygade om att vi är på rätt väg, och ser med tillförsikt fram emot kommande år för Nattaro.

Lund den 23 augusti 2023

Carl-Johan Gustafson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2023-04-01 – 2023-06-30

  • Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande 2022 för Bolagets kiselgurtejp Nattaro Safeä, har Nattaro under perioden erhållit nationell registrering för produkten i Italien.
  • En riktad nyemission om cirka 1,6MSEK har genomförts i maj i kombination med upptagande av lån på 1,2MSEK från Almi Företagspartner. Emissionen genomfördes för att säkra rörelsekapital samt för att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga aktieägare. I samband med den riktade nyemissionen avyttrade Almi Invest och Almi Invest Syd samtliga sina aktier till deltagarna i emissionen.
  • Nattaro Labs har hos ansvariga myndigheter i Chile erhållit marknadsgodkännande för bolagets patenterade kiselgurstejp Nattaro Safeä. Återförsäljare i Chile är företaget Control Integral de Plagas Limitada, som slutit ett treårigt distributörsavtal med Bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Patentportföljen har utökats med patent i Singapore för bolagets doftbete som lockar vägglöss.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB