Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-24 08:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden 1 januari 2023 - 30 juni 2023

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (Ectin Research - finansiella rapporter). Nedan följer en sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av halvårsrapporten

Ectin fokuserar på att tillgodose finansiering av bolagets verksamhet för att skapa förutsättningar för vår planerade kliniska fas I/II-studie med MFA-370 för patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Med befintligt kapital arbetar vi också vidare med att prekliniskt utveckla MFA-370 och potentiellt utöka produktportföljen, samt planlägger bolagets utvecklingsarbete inom Clinical Manufacturing and Control (CMC) och formulering av MFA-370.

Andra kvartalet 2023 (apr-jun)

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -1 332 tkr (-3 474)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,11 SEK (-0,27)

Rapportperioden (jan-jun 2023)

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -3 936 tkr (-5 590)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,31 SEK (-0,44)

Utvalda finansiella data i sammandrag

2023
Apr-jun
2022
Apr-jun
2023
Jan-jun
2022
Jan-jun
2022
Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 0 0 0 0 0
Rörelseresultat, tkr -1 332 -3 474 -3 936 -5 590 -13 339
Resultat efter finansiella poster, tkr -1 343 -3 482 -3 952 -5 601 -13 341
Balansomslutning, tkr 19 240 31 791 19 240 31 791 23 756
Periodens kassaflöde, tkr -1 891 -6 154 -3 569 -8 028 -13 384
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,15 -0,48 -0,28 -0,63 -1,05
Likvida medel, tkr 9 858 18 783 9 858 18 783 13 427
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,11 -0,27 -0,31 -0,44 -1,05
Eget kapital per aktie (SEK) 1,38 2,30 1,38 2,30 1,69
Soliditet, % 91% 92% 91% 92% 90%

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 (apr-jun)

Ectin Research har fortsatt kartläggningen av finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta kliniska utveckling och bland annat deltagit i BioEquity den 14-16 maj i Dublin.

Väsentliga händelser tidigare under rapportperioden

Ectin Research har under det första kvartalet 2023 intensifierat arbetet med att kartlägga finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta kliniska utveckling och då exempelvis deltagit BIO-Europe Spring den 20-22 mars i Basel samt digitalt den 28-30 mars.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 juli meddelades att bolaget utser Kristofer Svensson som ny Chief Financial Officer (CFO). Kristofer tillträder sin nya roll 1 september och ersätter Michael Owens som slutar på egen begäran för att gå i pension.

VD har ordet

Under första halvåret av 2023 har vi fortsatt att fokusera bolagets verksamhet på prekliniska studier och affärsutvecklingsaktiviteter. Nya värdefulla kontakter har knutits till bolaget och vi har expanderat vårt nätverk, bland annat genom bolagets deltagande i BIO-Europe Spring samt BioEquity. Arbetet med att både följa upp tidigare och nya finansieringsuppslag har varit av stor betydelse i vår kartläggning av finansieringsmöjligheter framgent. Vi kommer att fortsätta dialogen med etablerade kontakter samt fortlöpande komplettera vårt nätverket av potentiella investerare och samarbetspartner för att säkra utvecklingen av Ectins projekt MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer.

Våra pågående prekliniska studier har visat lovande resultat vilka bekräftat tidigare fynd och inspirerat bolaget till nya värdeskapande prekliniska undersökningar med ambitionen att expandera produktportföljen. Detta för att bolaget skall förbli i framkanten av medicinsk innovation inom cancerterapiområdet med målet att förbättra behandlingsalternativen för cancerpatienter som kämpar mot allvarliga sjukdomar.

Under det andra kvartalet beslutade sig vår Chief Financial Officer (CFO) Michael Owens för att avgå för att gå i pension. Efter en noggrann rekryteringsprocess har vi utsett Kristofer Svensson till vår nya CFO som tillträder den 1 september 2023. Med sin omfattande erfarenhet som ekonomichef inom både onoterade och noterade bolag kommer Kristofer tillföra bolaget värdefull expertis. Vi vill tacka Michael för sitt professionella arbete under sin tid som Ectins CFO och önska honom all lycka i framtiden.

Vi är fast beslutna att driva bolagets cancerterapiprojekt framåt och fortsätta utveckla vår produktportfölj. Med en verksamhet inriktad på innovation är vår förhoppning att kunna erbjuda bästa möjliga vård för patienterna. Vi ser fram emot att leverera positiva resultat och att kunna bidra till framsteg inom cancerbehandling för att göra verklig skillnad i människors liv.

Mölndal den 24 augusti 2023

Anna Sjöblom-Hallén, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB