Reports

Publicerat: 2023-08-24 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - juni 2023

“Lägre omsättning men ökad EBITDA-marginal och starkt kassaflöde”

Sammanfattning av perioden april 2023 - juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 35 453 TSEK (37 156), en minskning om -4,6 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 348 TSEK (3 817), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,3 procent (10,3)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 994 TSEK (677)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,00)

Sammanfattning av perioden januari 2023 - juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 78 828 TSEK (64 902), en tillväxt om 21,5 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 422 TSEK (7 741), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,0 procent (11,9)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 950 TSEK (2 391)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,00)

Händelser under perioden januari 2023 - juni 2023

  • Den 23 maj 2023 förvärvade Sustainion Group genom dotterbolaget EWF Eco AB 98,44 procent av aktierna i belysningsföretage Leading Light AB. Förvärvet gjordes genom två reverser om totalt 6 890 764 SEK. 3 937 580 SEK betalades som en kombination av kontant betalning om 2 795 858 SEK och aktier från en riktad nyemission i Sustainion, beslutad enligt årsstämmans bemyndigande till styrelsen, om 1 141 722 SEK till kursen 1,15 kronor per aktie. I samband med förvärvet gjorde EWF Eco ett aktieägartillskott om 2 953 185 SEK till Leading Light. Resterande 2 953 185 SEK till säljarna betalas förutsatt att Leading Light senast 2026 återbetalat aktieägartillskottet från EWF Eco. En tilläggsköpeskilling om 0 till 9 843 949 SEK betalas 2026 baserat på utfallet i Leading Light för räkenskapsåren 2023-2025.
  • Den 24 maj 2023 höll Sustainion årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på hemsidan.

VD har ordet

Lägre omsättning men ökad EBITDA-marginal och starkt kassaflöde

Under det andra kvartalet 2023 blev omsättningen 35,5 (37,2) MSEK vilket är något lägre än motsvarande kvartal föregående år, men EBITDA- marginalen ökade däremot från 10,3 till 12,3 procent. Ser man på hela första halvåret så landade EBITDA-marginalen på 12,0 procent jämfört med 11,9 procent motsvarande period i fjol. Därmed ligger EBITDA-marginalen, både för andra kvartalet och totalt för förstahalvåret, fortsatt väl i linje med koncernens långsiktiga mål om 12 procent.

Från en stark organisk tillväxt om hela 28,1 procent under första kvartalet så har vi negativ tillväxt i andra kvartalet med -4,8 procent. Det beror främst på att Elpro under det andra kvartalet hade en lägre omsättning än i fjol. Anledningen är att en av Elpros kunder nu märker av ett mer avvaktande marknadsläge. Med flera nya kundprojekt i pipeline och ökningar inom andra befintliga kundsegment ser vi att vi har goda chanser att kompensera bortfallet under andra halvåret. Elpro befinner sig fortfarande i en positiv marknadstrend.

EWF Eco har med en förbättrad leveranssituation en betydligt bättre fakturering under det andra kvartalet jämfört med i fjol och även ECH Teknik ökade sin omsättning medan EnviroClean ligger kvar på samma nivå som i fjol. Orderstockarna har minskat från extremnivårena i fjol men ligger fortfarande på höga nivåer jämfört med tidigare normalläge.

En fortsatt svag krona gynnar våra exporterande bolag EHC Teknik och EnviroClean. EWF Eco som handlar mycket produkter från USA ser en ljusning då leverantören nu skall starta produktion i Europa vilket bland annat kommer att minska fraktkostnader och korta ner leveranstider avsevärt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret blev 10,7 (-3,4) MSEK och koncernen har nu en kassa om drygt 20 MSEK i tillgängligt kapital inklusive checkkrediter.

Den 23 maj höll vi årsstämma i Göteborg med ett 30-tal närvarande aktieägare. Det blev en uppskattad tillställning med bra samtal och där deltagarna även fick en chans att höra mer om koncernens bolag och inte minst vårt nyförvärv Leading Light.

Dagen före årsstämman förvärvade dotterbolaget EWF Eco 98,44 procent av aktierna i Leading Light. Bolaget tillverkar och säljer smarta närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem (IoT) för hållbara städer. Leading Light blir ett bra komplement i vår satsning inom Smart City och produkterna kommer nu även att erbjudas av EWFs säljorganisation till befintliga och nya kunder.

I samband med förvärvet gjordes även ett kapitaltillskott om nära 3 MSEK till Leading Light för att möjliggöra en uppskalning av verksamheten.

Efter en välförtjänt semester för våra medarbetare så är vi nu redo att ta tag i alla möjligheter under hösten och inte minst utveckla de synergier vi ser med vårt senaste förvärv. Utöver att skapa tillväxt i våra befintliga bolag så skall vi fortsatt utvärdera fler förvärvskandidater och bygga vår koncern än starkare. Tack alla som vill vara med på vår resa!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp,

samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB