Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-25 08:10:11

Invoicery Group AB: Invoicery Group - Delårsrapport april-juni 2023

Invoicery Groups resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -6,2 (3,4) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster relaterat till notering på Spotlight Stock Market så visar koncernen positivt rörelseresultat 2,1 MSEK.

Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 423 MSEK jämfört med 439 MSEK motsvarande period 2022, en minskning med 3,7 procent.
 • EBITDA uppgick till -5,6 (3,9) MSEK motsvarande en marginal om -1,33 (0,89) procent. Justerad EBITDA* uppgick till 3,2 (3,9) MSEK med en justerad marginal* om 0,76 (0,89) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 (2,8) MSEK. Det justerade rörelseresultatet* uppgick till 2,1 (2,8) MSEK.
 • Rörelsemarginalen försämrades till -1,6 (0,7) procent. Den justerade rörelsemarginalen* minskade till 0,5 (0,7) procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,2 (3,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,4 (2,4) MSEK.

Sammanfattning perioden januari-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 786 MSEK jämfört med 789 MSEK motsvarande period 2022, en minskning med 0,3 procent.
 • EBITDA uppgick till -5,0 (6,7) MSEK motsvarande en marginal om -0,64 (0,85) procent. Justerad EBITDA* uppgick till 3,8 (6,7) MSEK med en justerad marginal* om -0,48 (0,85) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (4,6) MSEK-. Det justerade rörelseresultatet* uppgick till 1,6 (4,6) MSEK.
 • Rörelsemarginalen försämrades till -0,9 (0,6) procent. Den justerade rörelsemarginalen* minskade till 0,2 (0,6) procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,4 (5,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,4 (3,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28**(0,16) SEK.
 • Balansomslutningen uppgick till 257 (254) MSEK.
 • Eget kapital uppgick till 41,7 (36,6) MSEK, motsvarande en soliditet på 16,2 (14,4) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 59,1 (50,3) MSEK.

*Jämförelsestörande poster under perioden uppgick till -8,8 MSEK och avser en redovisningsteknisk listningskostnad som inte påverkar kassaflödet samt legala kostnader relaterade till noteringen

**Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier av Invoicery Group AB vid rapportperiodens utgång.

I ett fortsatt osäkert marknads- och konjunkturläge växte Invoicery Groups internationella verksamhet under det andra kvartalet 2023 medan omsättningen i Sverige minskade något jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -6,2 (3,4) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster relaterat till notering på Spotlight Stock Market så visar koncernen positivt rörelseresultat 2,1 MSEK.

Invoicery Group-aktien började i april att handlas på Spotlight Stock Market. Noteringen ger både ökad kännedom om Invoicery Group och bättre möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten inom såväl egenanställning som Workforce Management i Sverige och i Europa.

Stephen Schad, VD Invoicery Group

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Transaktionen där SPAC-bolaget SPACtvå AB (namnändrat till Invoicery Group AB) förvärvat Invoicery Int AB slutfördes den 3 april 2023 och Invoicery Group AB:s aktier började handlas på Spotlight Stock Markets den 4 april 2023.

Stephen Schad VD stephen.schad@frilansfinans.se 0771-151 000

Nicklas Karlbom CFO nicklas.karlbom@frilansfinans.se

Om Invoicery Group

Invoicery Group erbjuder tjänster inom egenanställning (B2C) och workforce management (B2B). Invoicery Group är verksamma inom egenanställning under varumärkena Frilans Finans i Sverige och Norge och Invoicery i Finland, Danmark och Frankrike. Workforce Management bedrivs under varumärket Invoicery Business. Egenanställning är det dominerande av de två affärsområdena och utgör cirka 87 procent av koncernens verksamhet för perioden januari - juni 2023.

Bolaget grundades 1999 och slogs ihop med SPACtvå genom ett omvänt förvärv i april 2023. Invoicery Group handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FRILAN.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB