Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-25 08:45:00

Scandinavian Astor Group AB: Scandinavian Astor Group halvårsrapport jan – jun 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Astor Group AB (publ) ("Astor Group" eller "Bolaget") avger härmed halvårsrapporten för 2023. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/

Sammanfattning av halvårsrapport

Höjdpunkter under andra kvartalet:

- Mer än dubblerad orderingång under andra kvartalet.

- Rekordstor orderbok om 95 963 TSEK.

- Astor IV levererat till Frankrike och systemtester pågår.

- Försvarets materielverk/Försvarsmakten ramavtal tecknat för åren 2023–2026.

Koncernen sammanfattning andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 22 126 (18 288) TSEK
 • Orderingången uppgick till 51 700 (25 066) TSEK
 • Orderboken vid periodens utgång var 95 963 (58 802) TSEK
 • EBITDA uppgick till -1 188 (2 205) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 043 (577) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2 845 (-6 801) TSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,115 (0,019)* SEK
 • Soliditeten uppgick till 35 % (19 %)

Koncernen sammanfattning första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 38 664 (20 801) TSEK
 • Orderingången uppgick till 64 478 (41 547) TSEK
 • Orderboken vid periodens utgång var 95 963 (58 802) TSEK
 • EBITDA uppgick till -2 064 (1 854) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 626 (-629) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3 534 (2 204) TSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,216 SEK (-0,028)* SEK
 • Soliditeten uppgick till 35 % (19 %) 

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 25 587 729 aktier per 2023-06-30. För jämförelsesiffran har samma antal aktier används.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Orderingång: Det totala värdet på erhållna beställningar under perioden i koncernen. 

Orderboken: Det totala värdet på de beställningar i koncernen som är kvarvarande att leverera efter periodens utgång.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Astor Group avses Scandinavian Astor Group AB (publ) med organisationsnummer 559353–3922.

Händelser under perioden april – juni 2023

 • Den 3 april 2023 meddelade Bolaget utfallet i deras inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 2 736 168 teckningsoptioner, motsvarande en teckningsgrad om 72,15 procent. Återstående 27,85 procent tilldelades toppgarantiåtagarna genom en riktad emission av aktier. Astor Group tillfördes därmed cirka 8 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 13 april 2023 skickade Bolaget ut en kallelse till årsstämma i Astor Group som kommer hållas den 11 maj 2023.
 • Den 27 april 2023 publicerades årsredovisningen för Scandinavian Astor Group AB.
 • Den 27 april 2023 meddelade Bolaget att dotterbolaget My-Konsult AB ("My-K") har genomfört framgångsrika tester i skarp miljö med radarstörningssystemet Astor IV. Testerna gjordes mot en radarstation i FMV:s regi med syfte att mäta uteffekt, känslighet och ett urval av störtekniker. Utvärderingen av Astor IV görs som ett led inför leverans av systemet till My-K:s franska samarbetspartner, målflygsbolaget SDTS.
 • Bolaget meddelade den 9 maj 2023 att Astor Groups dotterbolag My-K förstärkt säljorganisationen genom rekryteringen av Bo Wallander som startade 1 april 2023. Rekryteringen görs som en del i My-K:s intensifierade arbete med kommersialiseringen av affärsområdet radarstörning.
 • Den 9 maj 2023 meddelade Bolaget att en kvittningsemission genomförts till garantiåtagare som följd av Astor Groups inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1"). Som tidigare kommunicerat – och i enlighet med ingångna så kallad top-down-garantiåtaganden i samband med TO 1 – ska Astor Group kompensera garantiåtagarna genom en riktad nyemission av aktier där garantiåtagarnas fordringar kommer kvittas mot aktier. Således har Astor Groups styrelse, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 december 2022, beslutat om en riktad nyemission av 423 992 aktier till samma kurs som i TO 1, det vill säga 2,12 SEK per aktie ("Kvittningsemissionen"). 
 • Den 24 maj 2023 meddelade Astor Group att Bolagets dotterbolag Marstrom Composite AB har erhållit en rekordstor order om 26,4 MSEK från NKT, för leverans under 2024. Ordern avser tolv mobila lättviktshus som ska användas som väderskydd vid skarvning av elkablar i fält.
 • Styrelsen för Astor Group meddelade den 25 maj 2023 att Bolaget tillförs 6,1 MSEK genom en riktad nyemission.
 • Den 1 juni 2023 meddelade Astor Group att nuvarande CFO Tobias Ekman lämnar Astor Group. Styrelsen har utsett styrelseledamot Wictor Billström som tillförordnad CFO till dess att en permanent CFO rekryteras. Under tiden som Wictor Billström innehar uppdraget som CFO utgår ingen ersättning för styrelsearbetet.
 • Astor Group meddelade den 1 juni 2023 att dotterbolaget My-Konsult AB har tecknat ett ramavtal om 10,8 MSEK med Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Ramavtalen avser service och underhåll av Astor III System. Avtalet med Försvarets materielverk sträcker sig över en period om två år med start 2023 och avslutas efter 2024 års utgång med option för en förlängning till 2025 och 2026. Avtalet med Försvarsmakten löper under en period om tre år från 2023 till och med 2025.
 • Den 15 juni 2023 meddelade Astor Group dotterbolaget My-Konsult AB har levererat radarstörningssystemet Astor IV till deras franska samarbetspartner SDTS för testflygning.
 • Astor Group meddelade den 22 juni 2023 att dotterbolaget JPC Composite AB expanderar verksamheten och har tecknat ett tioårigt avtal för utökad produktionsyta för att kunna möta ett växande produktionsbehov.
 • Den 26 juni 2023 meddelade Astor Group att dotterbolaget Marstrom Composite AB har erhållit en order inom marinsegmentet om cirka 10 MSEK från Baltic Yachts Ltd. Ordern avser en segelbåtsmast och bom som kommer att levereras under 2024.

Händelser efter periodens utgång

 • Astor Group meddelade den 19 juli att styrelsen beslutat om en riktad emission av aktier efter begäran om lånkonventering. Emissionen gjordes med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023 och i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 16 mars 2023, beslutat om en riktad nyemission av 1 650 640 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 435 249,45 SEK, till Gerhard Dal och Per Nilsson ("Långivarna") efter begäran om kvittning av lån om cirka 5,2 MSEK, och därmed minska Bolagets skuldsättning. Teckningskursen i Emissionen är fastställd till 3,15 SEK per aktie.
 • Den 28 juli meddelade Astor Group att styrelsen beslutat att adjungera Ola Alfredsson in i styrelsen fram till nästa bolagsstämma. Ola Alfredsson har en gedigen bakgrund inom försvars- och säkerhetsindustrin, både nationellt och internationellt. Bland andra prestigefyllda branschpositioner har Ola varit chef för försäljning och marknadsföring, samt VD för Kockums AB. Ola Alfredsson har även haft uppdrag som Ambassadråd för Sveriges Ambassad i Washington, USA. 

VD Odd Werin kommenterar

När jag skriver detta har NATO:s toppmöte i Vilnius just avslutats. Ingen torde ha missat att Sverige under toppmötet tog ett mycket stort steg närmare medlemskap. Detta ändrar inte bara det säkerhetspolitiska läget för Sverige för all framtid, utan gör också att vi som Scandinavian Astor Group som försvarsföretag får en kraftigt breddad marknad att nå ut till.

Det andra kvartalet började annars i samma höga tempo som det första och Astor har förstärkt sin position som leverantör till försvarsindustrin genom båda våra verksamhetsben, komposit och telekrigföring. I april fick vårt dotterbolag Marstrom Composite en order på 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors, avseende flera kompositkonstruktioner med tillhörande fundament. Vi har ansträngt oss för att stärka Marstroms närvaro inom försvarssektorn för att stärka hela koncernens positions som en försvarsindustrigrupp med högteknologisk expertis och ordern är en bekräftelse på att de ansträngningarna varit framgångsrika.

Därmed inte sagt att Marstrom överger det civila segmentet, vilket bevisades i slutet av maj då dotterbolaget fick sin största order någonsin. Den industriella aktören NKT lade då en order värd 26,4 MSEK för tolv mobila lättviktshus som ska användas som väderskydd vid skarvning av elkablar i fält. Lättviktshusen ska levereras under 2024 och kunden har option på ytterligare tio hus.

Innan kvartalet var över hann Marstrom med ännu en order, bestående av en segelbåtsmast och bom som ska levereras till Baltic Yachts Ltd, och ordervärdet är drygt 860 000 EUR. Genom att kombinera avancerade kompositmaterial med teknisk expertis skapar Marstrom produkter som hanterar de hårdaste kraven på marknaden, vilket ordern understryker.

Marstrom är inte det enda bolaget inom Astor Group som fått in stororder under kvartalet. I början av juni kunde My-Konsult kommunicera ramavtal med Försvarets Materielverk och Försvarsmakten som initialt är värt 10,8 MSEK. Ramavtalen avser service och underhåll av Astor III-system som tidigare levererats. Avtalen kan dessutom förlängas med två år, vilket skulle motsvara ett ordervärde på cirka 20 MSEK. Under sommaren har My-Konsult erhållit avropsbeställningar till ett värde om cirka 2,5 MSEK.

My-Konsult har dessutom framgångsrikt levererat radarstörningssystemet Astor IV till samarbetspartnern SDTS i Frankrike för testflygningar. Det innebär att en omfattande testperiod inleds, med integrering och tester på flygplanet samt demonstrationer i luften. Vi ser med tillförsikt fram emot resultaten, som kan stärka förtroendet för vårt radarstörningssystem och skapa en solid grund för fortsatta affärsdiskussioner med olika partners, bland andra SDTS.

För att fortsätta hålla momentum har My-Konsult också stärkt sin säljorganisation genom att rekrytera Bo Wallander. Han har som pensionerad kommendör i flottan omfattande erfarenhet från försvarssektorn, bland mycket annat från olika chefspositioner inom Högkvarteret, Försvarshögskolan och Försvarets Materielverk och var på 90-talet Försvarsmaktens telekrigsexpert. Med honom ombord kan My-Konsult och hela Astor Group med större trovärdighet än någonsin fortsätta marknadsföringen och försäljningen både av Astor IV och av innovativa lösningar till enskilda kunder.

Det andra kvartalet har också innehållit en riktad nyemission, där totalt 18 aktieägare tillförde Astor Group cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader. Med detta tillskott stärker vi rörelsekapitalet och skapar förutsättningar för att tillväxttakten ska öka ytterligare.

Inför den andra halvan av året står Astor Group starkt såväl när det gäller orderingång som utveckling. De fulla orderböckerna och starka produktionstakten, framför allt hos dotterbolagen Marstrom och JPC, gör att vi kunnat skruva upp våra prognoser för omsättningen och jag hoppas att mycket snart kunna återkomma till våra aktieägare med fler goda nyheter om vår tillväxt.

Odd Werin, vd Scandinavian Astor Group AB (publ)

Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-25 08:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Scandinavian Astor Group AB