Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-25 09:00:00

ABAS Protect AB: Kvartalsrapport Q2 2023

Andra kvartalet april - juni 2023 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 138 TSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 42,9%
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 823 TSEK
 • Vinstmarginal på 6,15 %
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,30 kr

Januari - juni 2023 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 208 TSEK 
 • Bruttomarginalen uppgick till 47,3%
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 189 TSEK
 • Vinstmarginal på 3,89 %
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,31 kr

Händelser under kvartalet

 • Den 17 april invigdes och smygöppnade den nya produktionsanläggningen för motoriserade grindar som byggts upp i fastigheten Karlsro i Ambjörnarp, vilken förvärvades under 2022.
 • Den 31 maj så levererade ABAS Protect en smart inramning till Blåkläders anläggning i Svenljunga, ordervärde uppgick till 2 miljoner SEK
 • Den 13 juni deltog ABAS Protect på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm

Händelser efter periodens utgång

 • I övrigt inga händelser.

Finwire TV: Se VD Tomas Karlsson och CFO Maria Carlsson presentera, kommentera och svara på frågor om delårsrapporten kl 14.00 idag 25 augusti 2023 på https://www.finwire.tv/webcast/abas-protect/q2-2023/

VD-Ord

Vi jobbar oförtrutet vidare i enlighet med vår utstakade strategi och har fortsatt god tillväxt i bolaget. Under de två första kvartalen 2023 ökade vår omsättning med 14,7% i moderbolaget jämfört med samma period 2022. 

När snö och tjäle försvinner ökar aktiviteten i områdesskyddsbranschen, i kvartal två var omsättningen i moderbolaget 11 miljoner högre än under kvartal ett. Vi har också en fortsatt god försäljning under kvartal två och vår orderstock är 16% högre vid junis utgång jämfört med förra året.

Makroekonomiskt ser vi en fortsatt hög inflation med höjda styrräntor som följd. Detta har ju påverkat många sektorer negativt medans andra sektorer går fortsatt starkt. ABAS har förmånen att vara i en bransch där det finns starka marknadsdrivkrafter kring att investera i ökat skydd och trygghet.  Efter Rysslands invasionen av Ukraina så ser vi en ökad medvetenhet kring upprustning av skydd kring samhällsviktig infrastruktur. Energisektorn kommer göra stora investeringar under lång tid framöver och det finns ett flertal stora projekt kring polis och kriminalvård. Så även om den privata nybyggnationen minskar så finns det många andra projekt som kompenserar detta.

Utvecklingen av den nya produktionsanläggningen för motoriserade grindar fortgår enligt plan.  Slutmontaget av grindarna görs sedan i april i nya anläggningen, nu pågår flytten av förmontaget till samma anläggning. Detta kommer att ge effektivare flöden och höja vår kapacitet, just kapaciteten är central att förbättra, då motoriserade grindar är det segment vi har störst tillväxt inom.

Vi har vuxit snabbt de senaste åren och har nu verksamhet på två ställen i Sverige vilket har sina utmaningar. På både kort och lång sikt är arbetet med ständiga förbättringar centralt för att nå våra lönsamhetsmål genom att höja vår effektivitet och stabilisera våra processer. Resultatförbättringen i kvartal två jämfört med kvartal ett är kopplat till att det är säsong för våra varor och tjänster men också att vi börjat trimma in vår nya anläggning.

Vi har under kvartalet ökat våra ansträngningar att göra ABAS mer känt på den finansiella marknaden, bland annat genom att vara aktiva i sociala medier men också träffa investerare. Vi har bland annat deltagit på Aktiespararnas småbolagsdag i Stockholm. Vi eftersträvar en ökad handel i vår aktie och arbetar långsiktigt för att få investerare att få upp ögonen för ett verkstadsbolag under tillväxt.

Och inga framgångar utan våra engagerade medarbetare. Vi fortsätter tillväxtRESAN tillsammans.

Tomas Karlsson

VD ABAS Protect AB

Kort om ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Finansiell översikt

Koncernen
Belopp i TSEK

Apr-Juni2023 Apr-Juni
2022
Nettoomsättning 31 138 27 909
Bruttomarginal % 42,9 45,60
Rörelseresultat 2 823 4 528
Resultat efter skatt 1 916 3 719
Resultat per aktie 0,30
Soliditet, % 39 33
Likvida medel 75 816
Kassalikviditet % 107 116
Antal aktier vid periodens utgång 6 407 682 3500
Antal anställda inkl. inhyrd personal 44 37

Moderbolaget
Belopp i TSEK
Apr-Juni2023 Apr-Juni2022
Nettoomsättning 31 350 27 898
Omsättningstillväxt, % 12 41
Bruttomarginal % 31 40
Rörelseresultat 1 291 3 543
Resultat efter skatt 792 2 675
Soliditet, % 38 27
Likvida medel 13 11
Kassalikviditet % 164 110
Antal anställda inkl. inhyrd personal 37 28

Koncernen ABAS Protect uppstod i och med att ABAS Protect AB förvärvade den nuvarande dotterbolagen ABAS Fastigheter AB och ABAS SP Z.O.O under januari 2022. Då det innan dessa förvärv inte var någon koncern blir jämförelseperioden för 2022 endast två månader

Vid periodens utgång fanns det 807 682 utställda teckningsoptioner TO1.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB

Utskick från Spotlight Group