Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-25 12:26:07

JS Security Technologies Group AB: JS Securitys kvittningsemission är registrerad hos Bolagsverket

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

JS Security Technologies Group AB (publ) (”JS Security” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad kvittningsemission av aktier (”Kvittningsemissionen”) som offentliggjordes den 25 maj 2023 och godkändes på extra bolagsstämma den 11 juli 2023. Kvittningsemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och totalt emitterades 12 695 730 aktier till en teckningskurs per aktie om 0,3 SEK.  

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i JS Security med 12 695 730, från 27 934 409 aktier till 40 630 139 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 269 573 SEK, från 2 793 440,90 SEK till 4 063 013,90 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 31 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till JS Security i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk företagsgrupp som grundades 2019. Vi är specialiserade på avancerad informationssäkerhet och dokumenthantering inom Web3 för företag och organisationer. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB