Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-28 08:00:00

Mindark PE Aktiebolag: MindArk Delårsrapport Q2 2023

MindArk PE AB (publ) ("MindArk", "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets delårsrapport för Q2 2023 nu offentliggjorts.  

Kommentar från VD Henrik Nel Jerkrot:
"Under det andra kvartalet 2023 ökade vi omsättningen med 28% i jämförelse med samma period föregående år, samtidigt som vi inom bolaget genomfört en omorganisation. Omorganisationen innebär dock att en engångskostnad på 14 MSEK har reserverats, vilket påverkar resultatet för Q2 men som positionerar MindArk väl för framtiden med ett ökat fokus på innovation och tillväxt i den digitala världen. EBITDA justerat för engångskostnader uppgår således till 6,1 MSEK för Q2 2023 och omorganiseringen väntas ha en positiv påverkan på resultatet under resten av 2023."

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 april – 30 juni 2023 samt 1 januari – 30 juni 2023.

1 april – 30 juni 2023

Avser koncern. Jämförelsesiffror inom parentes avser samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 26,3 MSEK (20,5 MSEK).
 • Aktiverat arbete uppgick till 7,6 MSEK (6,5 MSEK).
 • Resultateffekt omstruktureringskostnader på -14 MSEK (0 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -11,5 MSEK* (2,8 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -13,6 MSEK (-1,9 MSEK).
 • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 33,3 MSEK.
 • Inga räntebärande skulder.
 • Avsättning för oförbrukade användarmedel 50,1 MSEK.

1 januari  – 30 juni 2023

Avser koncern. Jämförelsesiffror i parentes avser samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 52,8 MSEK (42,3 MSEK).
 • Aktiverat arbete uppgick till 15,3 MSEK (12,5 MSEK).
 • Resultateffekt omstruktureringskostnader på -14 MSEK (0 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -7,3 MSEK* (7,6 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -9,2 MSEK (1,1 MSEK).
 • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 33,3 MSEK.
 • Inga räntebärande skulder.
 • Avsättning för oförbrukade användarmedel 50,1 MSEK.

*Per sista juni har det reserverats cirka 14 MSEK för omstruktureringskostnader, vilket huvudsakligen avser kostnader för lön och avgångsvederlag i samband med omorganisationen. Dessa 14 MSEK är således en kostnad av engångskaraktär.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • MindArk utser Pareto Securities till likviditetsgarant för Bolagets aktie.
 • MindArks årsstämma hölls den 5 maj 2023 och en ny styrelse valdes.
 • MindArk omorganiserar och genomför AI-satsning. Cirka 14 miljoner SEK har reserverats för omstruktureringskostnader per sista juni avseende främst lönekostnader och avgångsvederlag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget meddelar förändringar i ledningsgruppen. Magnus Eriksson avgår som COO.

Finansiella rapporter

Bolagets finansiella rapporter inklusive förestående rapport finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.mindark.com. Den finns i en svensk och en engelsk version.

Revisor

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 3 2023         2023-11-28

Delårsrapport kvartal 4 2023         2024-02-28


Denna information är sådan som Mindark PE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-28 08:00 CET.

Kontaktperson

Henrik Nel Jerkrot

Verkställande Direktör, MindArk PE AB (publ)

hennel@mindark.com

Tel: 031 607 260

Kort om MindArk

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till PC och internet. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mindark PE Aktiebolag