Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-28 17:55:53

Renewable Ventures Nordic AB: RVN har ingått avtal om att förvärva GoSol Energi AB – en lönsam, snabbväxande helhetsleverantör av energilösningar

Renewable Ventures Nordic AB ("RVN") har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB ("RVN3") förvärva GoSol Energi AB ("GoSol"). GoSol är verksamma som helhetsleverantörer av energilösningar som solceller och batterilagring för privatpersoner och företag. GoSol befinner sig i en kraftig tillväxtfas och uppnådde under 2022 en nettoomsättning om 177 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 7,5 MSEK. Budget för 2023 är att intäkterna ska uppgå till 250 MSEK med en EBITDA-marginal om 8-10 %. RVN har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i RVN3 vilket innebär att aktieägarna i RVN tillförs ett initialt värde om cirka 8,5 MSEK vilket motsvarar 1,35 SEK per aktie. Därutöver har RVN kontant investerat 10 MSEK i GoSol och kommer att kvarstå som långsiktig ägare.

"Vi är glada över att presentera affären med GoSol – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att GoSol kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillförs aktieägarna i RVN ett delägande i GoSol motsvarande 8,5 MSEK genom utdelningen av RVN3 och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid. I samband med transaktionen har RVN även köpt aktier i GoSol för 10 MSEK vilket kommer att utgöra ett långsiktigt innehav i vår portfölj."

 Marcus Bonsib, VD RVN.

Nyckelfakta avseende GoSol Energi AB

 • GoSol är en helhetsleverantör av energilösningar med inriktning på solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar för privatpersoner samt företag. Som helhetsleverantör arbetar GoSol med noga utvalda partners för bland annat installation vilket skapar en flexibel organisation med begränsade fasta kostnader. 
 • Genomgående hög kvalitet och ett fokus på att ligga i framkant med effektiva prisvärda lösningar har givit GoSol ett starkt renommé och hög kundnöjdhet.
 • Ägarlett av erfarna entreprenörer med starka incitament för fortsatt lönsam tillväxt.
 • Stark balansräkning med nettokassa
 • GoSol befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att prioritera och implementera identifierade tillväxtinitiativ.
 • Efterfrågan på solceller och system för energilagring förväntas vara fortsatt vara stark till följd av volatila energipriser och en relativt låg marknadspenetration.

Ägarna till GoSol är grundare, styrelse och ledning tillsammans med erfarna investerare i tillväxtbolag ("Säljarna").

GoSols ledning

Introduktion till GoSols ledande befattninghavare

Jimmy Stensson:

Jimmy Stensson är uppvuxen i Norrköping och examinerad civilingenjör vid Uppsala universitet. Han har över 15 års yrkeserfarenhet från Energibranschen, där han bland annat jobbat som Asset Manager på Vattenfall. Idén att starta GoSol Energi kom efter att han installerade solceller på sin egna villa i Tyresö samt viljan att aktivt bidra till att utveckla framtidens energisystem.

Nils Henoch:

Nils Henoch har dubbelexamen som civilingenjör och ekonom från Uppsala universitet. Han har över 15 års yrkeserfarenhet från Energibranschen, där han bland annat jobbat på svenska Energimyndigheten och med att utvärdera småskalig elproduktion i utvecklingsländer. Sedan starten har Nils Henoch arbetat med affärs- och projektutveckling samt varit Ekonomiansvarig på GoSol Energi AB.

Jimmy Stensson, VD och grundare till GoSol Energi AB: "Vi är stolta över den tillväxtresa som GoSol Energi gjort tillsammans med alla duktiga medarbetare engagerade kunder. Att nu ta nästa steg och notera GoSol Energi AB tror jag kommer ge många synergier med företagets fortsatta tillväxtresa samt bidra till att få in ytterligare kompetens i bolaget genom mer professionellt styrelsearbete och fler aktieägare.

Per Nilsson, styrelseledamot i RVN: "Affären med GoSol är tvådelad där vi dels ger RVNs aktieägare ett direktägande som initialt är värt 8,5 MSEK och dels att vi investerar 10 MSEK i GoSol som ett långsiktigt innehav. Genom affären tillförs aktieägarna i RVN ett signifikant värde och vi har goda förhoppningar om att även substansvärdet på RVN skall kunna utvecklas positivt till följd av affären"

Transaktionen i sammandrag

 • Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 105 MSEK och erläggs genom cirka 77,9 miljoner nyemitterade aktier i RVN3. Värderingen efter nyemissionen (post-money) uppgår till cirka 113,5 MSEK.
 • I samband med transaktionens genomförande kommer samtliga aktier i RVN3 som innehas av RVN att delas ut till aktieägarna i RVN vartefter köpeskillingen i form av nyemitterade aktier erläggs. Utdelningen sker genom en s.k Lex Asea och för varje innehavd aktie i RVN erhålls en aktie i RVN 3.
 • I samband med transaktionen har RVN även kontant förvärvat aktier i GoSol för cirka 10 MSEK vilket kommer att utgöra ett långsiktigt innehav i RVNs portfölj. Ägandet kommer motsvara cirka 8,8 % i RVN3 efter genomförd utdelning.
 • Efter transaktionen kommer Säljarna äga 92,5 % av aktierna i RVN3. Aktieägarna i RVN kommer därmed äga 7,5 % av aktierna i RVN3 som blir moderbolag till GoSol Energi AB efter transaktionen. I och med denna transaktion tillförs ägarna till RVN ett teoretiskt värde om 8,5 MSEK.
 • Förvärvet är bland annat villkorat av att den extra bolagsstämman i RVN som förväntas genomföras i september 2023 fattar beslut om att dela ut innehavet i RVN3 till aktieägarna i RVN samt att Spotlight Stock Markets ("Spotlight") därefter ger sitt slutliga godkännande för notering av RVN3 som namnändras till GoSol i samband med noteringen. Större aktieägare i RVN, som tillsammans representerar totalt cirka 80 % av kapital och röster i RVN innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för utdelningen av RVN3 vid den extra bolagsstämman.
 • I samband med förvärvet ska RVN3, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en noteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.
 • Finansiellt resultat för jan-sep 2023 samt övrig information om Gosol inklusive marknaden de verkar i kommer presenteras i det memorandum som publiceras i samband med noteringen.
 • Hela transaktionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2023. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls.

Mer information kring transaktionen och aktieägares rättigheter kommer att publiceras senast med kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Renewable Ventures Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2023 kl. 17.53 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD Renewable Ventures Nordic AB

+46 721 82 72 90

marcus@reventures.se

Jimmy Stensson VD GoSol Energi AB

+4679 340 56 17
jimmy.stensson@gosol.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Utskick från Spotlight Group