Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-29 07:41:44

Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-jun 2023

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-juni 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
RVN har under 2023 utvärderat ett flertal möjliga affärer och under andra kvartalet signerades ett avtal om att förvärva Pep Securities AB. Förvärvet av Pep Securities ger oss en starkare kapitalbas och därmed möjlighet att genomföra fler strukturaffärer men också möjlighet att hjälpa större och mer mogna bolag till notering. Med de nya ägarna som bland annat inkluderar Investment AB Spiltan får RVN ett kompletterande nätverk samt en ökad synlighet för RVNs verksamhet. Pep Securities har även exponering mot flera intressanta tillväxtbolag som RVN ser fram att arbeta med och utveckla.

Vi har inte genomfört några nya investeringar under andra kvartalet. Vi har frigjort viss likviditet genom att sälja aktier i noterade innehav. Ett brygglån, som i substansvärderingen är upptaget till cirka 1,8 MSEK inklusive räntor och uppläggningsavgift, är ännu inte återbetalt. Vi för dialog med bolaget som brygglånet är ställt till och utvärderar alternativ för att kunna få det återbetalt.
 

Förvärvet av Gosol Energi AB (”Gosol”)

RVNs dotterbolag Renewable Ventures Nordic 3 AB (RVN3) har efter periodens utgång förvärvat 100 % av Gosol genom en apportemission till en köpeskillingen som motsvarar 105 MSEK och RVN innehar efter transaktionen 7,5% av aktierna i RVN3. RVNs aktier i RVN 3 AB kommer under hösten att delas ut till aktieägarna i RVN och avsikten är att bolagets aktie skall noteras på Spotlight Stock Market under Q4 2023. I samband med transaktionen har RVN förvärvat aktier för 10 MSEK i GoSol som kommer att kvarstå i RVN som ett långsiktigt innehav.

Gosol Energi har sedan bolaget grundades haft en stark tillväxt och alltid varit lönsamma. Majoriteten av Gosols intäkter har historiskt kommit från solcellsinstallationer, men ledningen ser stora möjligheter i  att erbjuda olika batterilösningar som kan bli ett utmärkt komplement till en solcellsanläggning. Vi är väldigt glada och förväntansfulla för transaktionen med Gosol och tror att bolagets ledning kan skapa aktieägarvärde i noterad miljö.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB


Substansvärdet per 30 juni 2023
Substansvärdet uppgick per den 30 juni 2023 till 10,1 MSEK (10,8 MSEK per 31 mars 2023). Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 4,3 MSEK (4,9 MSEK per sista mars 2023).  Kassan uppgick till cirka 4,0 MSEK (4,0 MSEK per sista mars 2023). Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 36 % av substansvärdet), brygglån till ett noterat bolag (utgör cirka 18 % av substansvärdet) och GC Infra (3 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 5,34 SEK (5,71 SEK per sista mars 2022). Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen. Noterade innehav värderas till aktuellt aktiepris. Brygglån värderas till lånebelopp inklusive commitment fee samt upplupen ränta. Observera att substansvärdet är beräknat exklusive Pep Securities innehav samt kassa eftersom tillträdet skedde under tredje kvartalet 2023.

Bolagets finansiella översikt för perioden jan-juni 2023

 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2023 till 4,0 MSEK (2,8 MSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -693,5 TSEK (-671,0 TSEK).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till –155,1 TSEK (-375 TSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,20 SEK)
 • Substansvärdet uppgick till 10,1 MSEK.
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 5,34 SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget ingick avtal om att förvärva Pep Securities AB
 • Extra bolagsstämma den 30 juni 2023 beslutar att godkänna förvärvet av Pep Securities AB

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Renewable Ventures Nordic AB tillträder aktierna i Pep Securities AB och tillförs därmed tillgångar om cirka 30 MSEK.
 • Ulf Wissén blir ny styrelseordförande och Andras Vajlok ny styrelseledamot. Marcus Bonsib och Per Nilsson kvarstår i styrelsen.
 • Bolagets dotterbolag Renewable Ventures Nordic 3 AB ingick den 28 augusti 2023 avtal om att förvärva Gosol Energi AB.

Ekonomisk utveckling i sammandrag                                                                      

april-juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec
TSEK 2023 2022 2023 2022 2022
Nettoomsättning 283 29 283 179 179
Rörelseresultat -171 -356 -411 -492 -1 385

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB