Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-29 12:07:26

Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate AB halvårsrapport januari – juni 2023

Styrelsen har under perioden utvärderat marknadsläget och beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för att besluta om extra utdelning.

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Hyresintäkterna1 uppgick till 17 043 (15 349) tkr
 • Driftnettot uppgick till 15 990 (14 153) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 93,8 (92,2) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 904 (5 987) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -29 112 (17 149) tkr motsvarande neg. (3,8) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 328 (13 087) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2023-06-30 till 1 279 325 (1 349 727) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,2) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 69,8 (62,5) %
 • NRV per aktie uppgick till 89,8 (120,2) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,0 (3,9) %

Halvåret 1 januari – 30 juni 2023

 • Hyresintäkterna1 uppgick till 34 134 (32 194) tkr
 • Driftnettot uppgick till 31 953 (29 899) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 93,6 (92,9) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 236 (15 330) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -21 881 (47 387) tkr motsvarande neg. (10,6) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 308 (1 940) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2023-06-30 till 1 279 325 (1 349 727) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,3) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 69,8 (62,5) %
 • NRV per aktie uppgick till 89,8 (120,2) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,0 (4,1) %

1Hyresintäkterna är redovisas i SEK men omräknas från NOK. Genomsnittskursen i NOK/SEK för perioden uppgår till ca 0,998 (1,038)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 47 (0) 22 01 58 80

sven.hegstad@paretosec.com

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB