Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-29 14:53:58

Tura Group AB: Tura Group AB: Rapport från Q2 och första halvåret 2023 – kompletterad med kassaflödesanalyser

Delårsrapporten för Q2 och första halvåret som utgavs tidigare idag saknade kassaflödesanalyser vilka har lagts till i denna version. Detta påverkar inte rapporten i övrigt.

559319–6446

 

En bild som visar skärmbild, person, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

RAPPORT FRÅN Q2 OCH FÖRSTA HALVÅRET 2023

för Q2 1 APRIL – 30 JUNI 2023 och FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FORTSATT STABIL FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR KVARTALET - STRUKTURARBETET I HAPPY PLUGS GENOMFÖRT

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG

PRESENTATION AV TURA GROUP

VD HAR ORDET

KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

RESULTATRÄKNINGAR – KONCERNEN

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYSER – KONCERNEN

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

KASSAFLÖDESANALYSER – MODERBOLAGET

NOTER

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

STYRELSENS INTYGANDE

KONTAKT

OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR

 

FORTSATT STABIL FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR KVARTALET - STRUKTURARBETET I HAPPY PLUGS GENOMFÖRT

 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 205,5 Mkr (192,0 Mkr) vilket motsvarar en ökning med 7,0%. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 7,2% eftersom förvärvet av Happy Plugs medfört kundreturer under perioden.
 • Bruttovinsten uppgick till 38,5 Mkr (36,8 Mkr); en bruttomarginal om 18,7% (19,2%)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,8 Mkr (11,9 Mkr); en EBITDA-marginal om 4,8% (6,2%). Strukturarbetet med Happy Plugs påverkade inte EBITDA under kvartalet.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 199,0 Mkr (181,3 Mkr) varav 1,5 Mkr (0 Mkr) var hänförliga till Happy Plugs.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,7 Mkr (10,2 Mkr) varav Happy Plugs inverkade med -1,7 Mkr (0 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (0,19 kr) varav Happy Plugs inverkade med -0,03 kr/aktie (0 kr).
 • Eget kapital per 30 juni 2023 uppgick till 267,9 Mkr (262,2 Mkr)
 • Likvida medel per 30 juni 2023 uppgick till 43,5 Mkr (25,9 Mkr)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (42 830 770)

 

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2023

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick 424,9 Mkr (399,0 Mkr) till vilket motsvarar en ökning med 6,5 %. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6,8% eftersom förvärvet av Happy Plugs medfört kundreturer under perioden.
 • Bruttovinsten uppgick till 82,8 Mkr (79,6 Mkr); en bruttomarginal om 19,5% (19,9%)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,0 Mkr (27,9 Mkr); en EBITDA-marginal om 4,7% (7,0%) varav strukturarbetet med Happy Plugs inverkade med -2,0 Mkr (0) eller -0,5 procentenheter (0 procentenheter). Därmed uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 5,2% (7,0%).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 411,8 Mkr (373,3 Mkr) varav 4,6 Mkr (0 Mkr) var hänförliga till Happy Plugs.
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,8 Mkr (24,5 Mkr) varav Happy Plugs inverkade med -5,6 Mkr (0 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (0,45 kr) varav Happy Plugs inverkade med -0,11 kr/aktie (0 kr).
 • Eget kapital per 30 juni 2023 uppgick till 267,9 Mkr (262,2 Mkr)
 • Likvida medel per 30 juni 2023 uppgick till 43,5 Mkr (25,9 Mkr)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (42 830 770)

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023
Moderbolaget

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2,0 Mkr (0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1,6 Mkr (0,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 15,1 Mkr (-0,5 Mkr)
 • Eget kapital per 30 juni 2023 uppgick till 241,3 Mkr (25,9 Mkr)
 • Likvida medel per 30 juni 2023 uppgick till 46 Tkr (26,2 Mkr)

 

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2023
Moderbolaget

 • Rörelseintäkterna uppgick till 3,4 Mkr (0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 2,7 Mkr (1,1 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 15,2 Mkr (-1,1 Mkr)
 • Eget kapital per 30 juni 2023 uppgick till 241,3 Mkr (25,9 Mkr)
 • Likvida medel per 30 juni 2023 uppgick till 46 Tkr (26,2 Mkr)

 

 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

 

 • Förvärvet av Happy Plugs-koncernen genomfördes planenligt den 2 januari 2023

Affären beräknades under innevarande år tillföra koncernen en omsättning om cirka 60 miljoner kr och förväntas efter strukturarbete nå lönsamhet senast 2024. Strukturarbetet har emellertid visat sig vara mer omfattande än beräknat samtidigt som produkterna genomgår en generationsväxling innebärande att en prognos för omsättningstillskottet under innevarande år antas bli lägre. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgick till 23,4 Mkr och finansierades genom upplåning. Tillträde skedde den 2 januari 2023 och hela köpeskillingen erlades kontant vid tillträdet. Förvärvet medförde en goodwillpost om 37,6 Mkr vilken avskrivs linjärt över 5 år.

 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023
 

 • Förvärvet av NILAS3D ApS

Den 1 maj förvärvades samtliga andelar i det danska 3D-företaget NILAS3D ApS som ett steg i målsättningen att bli den ledande nordiska distributören av 3D-skrivare och tillbehör. Köpeskillingen uppgick till 2,4 Mkr.

 

 • Utdelning
  Årsstämman den 29 maj 2023 beslöt att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag att till aktieägarna utdela 0,30 kr per aktie; 14 769 231 kr vilken utbetalades den 5 juni 2023. 
   
 • Optionsprogram för styrelse, nyckelpersoner och anställda

Årsstämman den 29 maj 2023 beslöt enligt styrelsens förslag om två incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda samt till styrelsens ledamöter genom emission av totalt 1 270 000 teckningsoptioner varav 220 000 hade tecknats vid rapportdatum. Varje option ger rättighet att teckna 1 aktie i Tura Group under tiden 15 april 2026 – 31 maj 2026 till lösenkursen 8,50 kr. Om samtliga teckningsoptioner utställda per 2023-06-30 utnyttjas för nyteckning kommer utspädningen av aktiekapitalet att uppgå till totalt 2,6%.
 

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

 

FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG

 

Utveckling kvartal (Tkr om inget annat anges)

 

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

 Q1 2023

Q2 2023

Omsättning

206 980

192 041

244 266

275 024

219 458

205 481

Bruttomarginal

20,7%

19,2%

19,3%

17,4%

20,2%

18,7%

EBITDA

15 917

11 933

19 416

18 317

10 169

9 798

EBITDA-marginal

7,7%

6,2%

7,9%

6,7%

4,6%

4,8%

EBIT

14 982

10 868

-2 880*

17 267

7 039

6 754

EBIT-marginal

7,2%

5,7%

-1,2%*

6,3%

3,2%

3,3%

Nettoresultat

11 322

8 044

-7 576*

12 744

3 656

3 720

Antal utestående aktier

42 830 770

42 830 770

48 186 638

49 230 770

49 230 770

49 230 770

Resultat per aktie, kr

0,26

0,19

-0,16

0,26

0,07

0,08

Balansomslutning

538 812

491 381

547 810

602 148

553 622

552 654

Eget kapital

254 194

262 237

276 202

273 867

277 491

267 867

Eget kapital per aktie, kr

5,93

6,12

5,73

5,56

5,64

5,44

Räntebärande skulder

151 698

134 311

107 989

168 676

143 642

155 137

Likvida medel

48 839

25 853

71 317

43 156

25 853

43 460

Soliditet

47,2%

53,4%

50,4%

45,5%

50,1%

48,5%

*) Innehåller listningskostnad (övervärde) om 21 231 Tkr – se not 2 på sidan 20.

 

Utveckling delår och helår (Tkr om inget annat anges)

 

6 månader 2023

6 månader 2022

Helår 2022

Senaste 12 månaderna

Omsättning

424 939

399 021

918 311

944 229

Bruttomarginal

19,5%

19,9%

19,1%

18,9 %

EBITDA

19 967

27 850

65 583

57 699

EBITDA-marginal

4,7%

7,0%

7,1%

6,1%

EBIT

13 793

25 850

40 236*

28 179*

EBIT-marginal

3,2%

6,5%

6,7%*

3,0%*

Nettoresultat

7 376

19 366

24 533*

12 541*

Antal utestående aktier

49 230 770

42 830 770

45 513 510

48 969 737

Resultat per aktie, kr

0,15

0,45

0,54

0,26

Balansomslutning

552 654

491 381

602 148

 

Eget kapital

267 867

262 237

273 867

 

Eget kapital per aktie, kr

5,44

6,12

6,02

 

Räntebärande skulder

155 137

134 311

107 989

 

Likvida medel

43 460

25 853

43 156

 

Soliditet

48,5%

53,4%

45,5%

 

Medelantal anställda

99

89

93

96

*) Innehåller listningskostnad (övervärde) om 21 231 Tkr – se not 2 på sidan 20.

PRESENTATION AV TURA GROUP

 

Tura Group AB bedriver genom sina dotterbolag Tura Scandinavia AB och Happy Plugs AB en verksamhet som ursprungligen startades 1976 i Onsala, en ort belägen på den svenska västkusten.

 

Koncernen är en nordisk distributör primärt i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi erbjuder återförsäljare i huvudsak tillbehör inom konsumentelektronik; ljud, video, mobil, dator, foto, gaming, TV, barn och baby samt hem och hushåll. Utöver det har vi även en stor affärsvolym inom professionellt foto, video och grafik.

 

AFFÄRSIDÉ

Koncernens affärsidé bygger på ett brett sortiment, starka varumärken och snabba leveranser.

 

VISION

Koncernens vision är att vara den bästa och mest inspirerande partnern till våra kunder.

 

Vi strävar efter att vara det självklara valet för våra kunder när det kommer till val av distributör. Vi strävar efter att vara ledande i Norden inom våra produktområden.

 

PRODUKTOMRÅDEN

 

En bild som visar text, skärmbild, cirkel, CD

Automatiskt genererad beskrivning

VD HAR ORDET

 

Det är med tillfredsställelse som jag presenterar Tura Group AB:s kvartalsrapport för det andra kvartalet 2023. Detta då vi trots ett tufft marknadsläge där flera varuområden tappar i volym, lyckas öka vår omsättning jämfört med motsvarande period under föregående år. En viktig anledning till denna framgång, är bredden i vårt produktsortiment. Även om ett eller flera områden lider av tillbakagång, finns alltid andra som lever upp till våra förväntningar och till och med ökar.  

Vår försäljning under andra kvartalet ökade med 7 %, vilket är en tydlig indikation på att vår produktportfölj fortsätter att efterfrågas på marknaden. Trots förbättrad bruttomarginal, tappar vi något vad gäller rörelsemarginal. Det kan i huvudsak kopplas till ökade investeringar i lager och logistik samt marknadsföring. Utöver det har kostnader för lokaler och frakter ökat jämfört med föregående år.

Vi fortsätter att utveckla produkter under egna varumärken och detta kvartal är inget undantag. Bland annat har vi framgångsrikt tagit fram tre nya produkter under varumärket Happy Plugs och utöver det satt ett omfattande sortiment för kommande iPhone 15. En modell som lanseras under september månad.

Vi vet vikten av att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet. Tura Group strävar efter att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi skapar långsiktigt värde för våra aktieägare. Under kvartalet har vi fortsatt att söka lösningar för att minska vårt koldioxidavtryck och främja en mer ansvarsfull leverantörskedja.

De ekonomiska och marknadsmässiga utmaningarna som påverkar världen i stort, kommer även fortsatt att ha verkan på de branscher där vi befinner oss. Trots detta är vi försiktigt optimistiska inför kommande kvartal. Vi förväntar oss inte ökningstal i linje med våra övergripande och långsiktiga mål men vi tror inte heller på några större tapp omsättningsmässigt.

Vad gäller lönsamheten ser vi fortsatt att den svaga svenska kronan och även den norska kronan sannolikt kommer att påverka vår bruttomarginal negativt eftersom det, som tidigare kommunicerats, alltid finns en eftersläpning i prisökningarna till våra kunder.  

Sammanfattningsvis vill jag tacka vårt dedikerade team för deras hårda arbete och engagemang under detta kvartal. Jag vill också tacka våra aktieägare, kunder och samarbetspartners för det förtroende ni visar oss. Tillsammans fortsätter vi att bygga en stark framtid för Tura Group AB.

Tack för ert fortsatta förtroende och stöd.

 

STEFAN ERIKSSON, VD | Kungsbacka augusti 2023

KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

 

Finansiell utveckling under andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023

 

Koncernen

 

Nettoomsättning

Koncernen omsatte under andra kvartalet 205 481 Tkr (192 041 Tkr) vilket är en ökning med 7,0%. Det förklaras främst av god utveckling inom grafiska produkter och professionell fotoutrustning. Happy Plugs bidrog inte till omsättningen under kvartalet på grund av fortsatta kundreturer i samband med en pågående produktgenerationsväxling.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna exklusive handelsvaror och avskrivningar under andra kvartalet uppgick till 28 909 Tkr (26 200 Tkr) fördelat på övriga externa kostnader 11 248 Tkr (9 144 Tkr) och personalkostnader 17 661 Tkr (15 925 Tkr). I jämförelse med motsvarande period ifjol är det lokalkostnader, personalkostnader, utfrakter samt fortsatta satsningar i logistikverksamheten och marknadsaktiviteter som utgör de största kostnadsökningarna.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet blev 5 673 Tkr (10 182 Tkr) och periodens resultat 3 720 Tkr (8 044 Tkr) eller 0,07 kr per aktie (0,19 kr per aktie). Resultatförsämringen är huvudsakligen hänförlig till ökade omkostnader, ökade räntekostnader samt den försämrade bruttomarginalen som i sin tur förklaras av valutaeffekter och att stigande priser från leverantörerna ännu inte fått fullt genomslag i försäljningspriserna.

 

Likviditet

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 43 460 Tkr (25 853 Tkr). Likviditeten inklusive outnyttjade krediter uppgick till 105 925 Tkr (82 778 Tkr). Vid kvartalets början uppgick likviditeten inklusive outnyttjade krediter till 80 213 Tkr. Koncernens nettoskuld sjönk med 17,4 Mkr under kvartalet trots utdelning till aktieägarna samt att strukturarbetet i Happy Plugs inneburit en del likvidpåverkande avslut med vissa av Happy Plugs tidigare kunder.

 

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under andra kvartalet uppgick till 3 396 Tkr (3 641 tkr) varav 2 417 Tkr (0) utgörs av förvärvet av NILAS3D ApS. Avskrivningarna uppgick till 3 040 Tkr (1 065 Tkr) varav 1 881 Tkr (0) och 79 Tkr (0) avser avskrivning på goodwill hänförlig till förvärven av Happy Plugs respektive NILAS3D ApS. Goodwill uppgick vid förvärvstillfällena till 37 612 Tkr (0) respektive 2 357 Tkr (0) och skrivs av linjärt över 5 år.

Eget kapital

Koncernens egna kapital vid periodens slut uppgick till 267 756 Tkr (273 867 Tkr) och soliditeten uppgick till 48,5% (53,4%). Under kvartalet utdelades 14,8 Mkr (0) till aktieägarna. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 5,44 kr (6,02 kr).

 

Personal

Det genomsnittliga antalet anställda i koncernen under det andra kvartalet uppgick till 100 (89) varav Happy Plugs 3 (0).

 

Moderbolaget

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter

Moderbolaget har inte haft någon omsättning under kvartalet men har debiterat dotterbolaget Tura Scandinavia AB för de kostnader som uppkommit i Företaget under perioden, Dessa debiteringar uppgick till 2 037 Tkr (0).

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 1 637 Tkr (514 Tkr), huvudsakligen bestående av kostnader för börsplats, revision samt lönekostnader för VD och 3 övriga medarbetare som överflyttades från Tura Scandinavia AB den 1 november 2022.

 

Resultat
Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till 15 096 Tkr (-514 Tkr). Utdelning om 15 Mkr har erhållits från dotterbolaget Tura Scandinavia AB.


Likviditet
Företagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 46 Tkr (26 196 Tkr). Under kvartalet utbetalades 14 769 Tkr i utdelning till aktieägarna.

Investeringar och avskrivningar
Investeringarna under kvartalet avser förvärvet av NILAS3D ApS och uppgick till 2 417 Tkr. Därigenom uppkommen goodwill och därmed sammanhängande avskrivningar beskrivs i koncernavsnittet ovan.

Eget kapital
Företagets egna kapital vid periodens slut uppgick till 241 304 Tkr (25 875 Tkr). Soliditeten uppgick till 89,8 % (98,4 %).

Personal
Medelantalet anställda under kvartalet var 4 (0).

 

Finansiell utveckling under första halvåret, 1 januari – 30 juni 2023

 

Koncernen

 

Nettoomsättning

Koncernen omsatte under första halvåret 424 939 Tkr (399 021 Tkr) vilket är en ökning med 6,5%. Det förklaras främst av god utveckling inom grafiska produkter och professionell fotoutrustning. Happy Plugs bidrog inte nämnvärt till omsättningen under perioden på grund av kundreturer i samband med en pågående produktgenerationsväxling.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna exklusive handelsvaror och avskrivningar under första halvåret uppgick till 63 407 Tkr (51 921 Tkr) fördelat på övriga externa kostnader 26 020 Tkr (19 686 Tkr) och personalkostnader 37 387 Tkr (32 235 Tkr). I jämförelse med motsvarande period ifjol är det strukturkostnaderna i Happy Plugs, lokalkostnader, utfrakter, personalkostnader och fortsatta satsningar i logistikverksamheten och marknadsaktiviteter som utgör de största kostnadsökningarna.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för första halvåret blev 10 802 Tkr (24 514 Tkr) och periodens resultat 7 376 Tkr (19 366 Tkr) eller 0,15 kr per aktie (0,45 kr per aktie). Resultatförsämringen är huvudsakligen hänförlig till strukturarbetet i Happy Plugs, ökade omkostnader, goodwillavskrivningar, ökade räntekostnader samt den försämrade bruttomarginalen som i sin tur förklaras av valutaeffekter och att stigande priser från leverantörerna ännu inte fått fullt genomslag i försäljningspriserna.

 

Likviditet

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 43 460 Tkr (25 853 Tkr). Likviditeten inklusive outnyttjade krediter uppgick till 105 925 Tkr (82 778 Tkr). Vid periodens början uppgick likviditeten inklusive outnyttjade krediter till 125 520 Tkr. Koncernens nettoskuld sjönk med 13,8 Mkr under första halvåret trots förvärv och aktieutdelning samt att strukturarbetet i Happy Plugs inneburit en del likvidpåverkande avslut med vissa av Happy Plugs tidigare kunder.

 

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under första halvåret uppgick till 27 801 Tkr (4 173 tkr) varav 23 442 Tkr (0) utgörs av förvärvet av Happy Plugs AB och 2 417 Tkr (0) utgörs av förvärvet av NILAS3D ApS. Avskrivningarna uppgick till 6 174 Tkr (2 000 Tkr) varav 1 881 Tkr (0) respektive 82 Tkr (0) avser avskrivning på goodwill hänförliga till förvärven av Happy Plugs och NILAS3D. Denna goodwill uppgick vid förvärvstillfällena till 37 612 Tkr (0) respektive 2 471 Tkr (0) och skrivs av linjärt över 5 år.

Eget kapital

Koncernens egna kapital vid periodens slut uppgick till 267 867 Tkr (273 867 Tkr) och soliditeten uppgick till 48,5% (53,4%). Under halvåret utdelades 14,8 Mkr (0) till aktieägarna. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 5,44 kr (6,02 kr).

 

Personal

Det genomsnittliga antalet anställda i koncernen under det första halvåret uppgick till 101 (90) varav Happy Plugs 5 (0).

 

Moderbolaget

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter

Moderbolaget har inte haft någon omsättning under första halvåret men har debiterat dotterbolaget Tura Scandinavia AB för de kostnader som uppkommit i företaget under perioden, Dessa debiteringar uppgick till 3 446 Tkr (0).

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna under första halvåret uppgick till 2 681 Tkr (1 065Tkr), huvudsakligen bestående av kostnader för börsplats, revision samt lönekostnader för VD och 3 övriga medarbetare som överflyttades från Tura Scandinavia AB den 1 november 2022.

 

Resultat
Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till 15 163 Tkr (-1 065 Tkr). Utdelning om 15 Mkr har erhållits från dotterbolaget Tura Scandinavia AB.


Likviditet
Företagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 46 Tkr (26 196 Tkr). Under kvartalet utbetalades 14 769 Tkr (0) i utdelning till aktieägarna.

Investeringar och avskrivningar
Investeringarna under första halvåret uppgick till 25 890 Tkr (0) varav Happy Plugs 23 442 Tkr och NILAS3D 2 417 Tkr. Därigenom uppkommen goodwill och därmed sammanhängande avskrivningar beskrivs i koncernavsnittet ovan.
 

Eget kapital
Företagets egna kapital vid periodens slut uppgick till 241 304 Tkr (25 875 Tkr). Soliditeten uppgick till 89,8 % (98,4 %).

Personal
Medelantalet anställda under första halvåret var 4 (0).

Aktiekapital
Företagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2023 till 4 923 077 kr fördelat på 49 230 770 utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 10 kr.

Aktien

Tura Group AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet TURA. Aktien har ISIN-kod SE0017083355. Per den 30 juni 2023 hade Företaget 49 230 770 utestående aktier.

 

Förväntad framtida utveckling

Koncernens mål är att växa i genomsnitt 10 - 15% per år, organiskt och via förvärv. Tack vare en välinvesterad och automatiserad logistik med tillgänglig kapacitet kan bolaget växa med begränsade investeringar, vilket ökar volymer och därmed lönsamheten.

 

Koncernens finansiella mål är att ha en genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 8%, vilket ska hållas genom ökade volymer som ger operationell skala och hävstång samt kontinuerlig produktivitetsutveckling i befintlig struktur via tex investeringar i automation och IT. Eventuella förvärv kan tillföra synergier i form av rationalisering av lager, ledning samt säljkår. Egna varumärken utgör endast en mindre del av omsättningen idag men de har i snitt högre bruttomarginaler, varför tillväxt av dessa främjar ökad bruttomarginal. Det ska dock balanseras mot kundernas behov, konkurrenskraften i de externa varumärkena som dessa medför samt att helheten i sortimentsstrategin blir konkurrenskraftig. Vidare innebär egna varumärken mer rörelsekostnader än för externa varumärken varför skillnaden på EBITDA-marginalnivå är mindre.

 

Utdelningspolicy

Företagets utdelningspolicy är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta.

 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Tura Group AB är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om riskerna återfinns i företagets årsredovisning för 2022. Dessa överensstämmer med de risker koncernen identifierar idag.
 

Ukrainakriget
Det pågående kriget i Ukraina har hittills inte påverkat koncernens verksamhet i väsentlig utsträckning och även om inget i nuläget tyder på att det kommer att göra det så går det inte att utesluta att den inverkan som Ukrainakriget har på omvärlden i någon mån kan komma att påverka Företagets verksamhet i framtiden.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Företagets revisorer.

RESULTATRÄKNINGAR – KONCERNEN

 

Tkr

 

April-juni 2023

April-juni 2022

Januari-juni 2023

Januari-juni 2022

Januari-december 2022

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

205 481

192 041

424 939

399 021

918 311

Övriga rörelseintäkter

 

255

173

616

173

876

Summa intäkter

 

205 736

192 214

425 555

399 194

919 187

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-167 029

-155 212

-342 181

-319 423

-742 671

Externa kostnader

 

-11 248

-9 144

-26 020

-19 686

-46 123

Personalkostnader

 

-17 661

-15 925

-37 387

-32 235

-64 811

Listningskostnad (övervärde)

 -

-

- 

-

-21 231

Av- och nedskrivningar

 

-3 040

-1 065

-6 174

-2 000

-4 115

Summa rörelsens kostnader

 

-198 982

-181 346

-411 762

-373 344

-878 951

Rörelseresultat

 

6 754

10 868

13 793

25 850

40 236

Finansiella intäkter och kostnader

-1 081

-686

-2 991

-1 336

-3 160

Resultat efter finansiella poster

5 478

10 181

10 607

24 514

37 076

Skatt

 

-1 953

-2 138

-3 426

-5 148

-12 543

Periodens resultat

 

3 720

8 044

7 376

19 366

24 533

Antal utestående aktier

 

49 230 770

42 830 770

49 230 770

42 830 770

45 513 510

Resultat per aktie, kr

 

0,08

0,19

0,15

0,45

0,54

 

 

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN

 

Tkr

 

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

Tillgångar

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

36 564

425

375

Materiella anläggningstillgångar

 

20 373

21 677

20 257

Finansiella anläggningstillgångar

 

1 578

1 577

866

Summa anläggningstillgångar

58 515

21 117

21 498

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

Varulager

 

237 191

245 570

243 152

Kundfordringar

 

187 043

185 229

256 211

Fordringar hos koncernföretag

 

2 656

886

1 669

Övriga omsättningstillgångar

 

23 789

10 164

36 462

Kassa och bank

 

43 460

25 853

43 156

Summa omsättningstillgångar

494 139

467 702

580 650

Summa tillgångar

 

552 654

491 381

602 148

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

4 923

5 040

4 923

Fritt eget kapital exkl periodens resultat

 

255 567

237 832

244 411

Årets resultat

 

7 376

19 366

24 533

Summa eget kapital

 

267 867

262 237

273 867

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

5 545

5 256

5 343

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

0

0

0

Skulder till moderföretag

 

24 000

0

24 000

Summa långfristiga skulder

 

24 000

14 267

24 000

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

112 535

118 075

134 676

Leverantörsskulder

 

72 876

52 611

106 471

Skulder till moderföretag

 

18 602

10 100

10 000

Skulder till koncernföretag

 

1 040

6 140

3 433

Övriga kortfristiga skulder

 

50 189

35 713

44 358

Summa kortfristiga skulder

 

255 241

223 888

298 938

Summa eget kapital och skulder

552 654

491 381

602 148

KASSAFLÖDESANALYSER – KONCERNEN

 

Tkr

 

April-juni 2023

April-juni 2022

Januari-juni 2023

Januari-juni 2022

Januari-december 2022

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring

 

6 674

9 109

13 550

21 366

50 239

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

28 933

-10 931

42 863

36 371

-10 444

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

35 697

-1 822

56 413

57 737

39 885

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-3 396

-3 641

-27 801

-4 173

21 510

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-3 274

-17 523

-28 308

-37 523

-28 051

Periodens kassaflöde

 

29 027

-22 986

304

16 041

33 344

Likvida medel vid periodens början

 

14 433

48 839

43 156

9 812

9 812

Periodens kassaflöde

 

 29 027

-22 986

304

16 041

33 344

Likvida medel vid periodens slut

 

43 460

25 853

43 460

25 853

43 156

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

 

Tkr

 

April-juni 2023

April-juni 2022

Januari-juni 2023

Januari-juni 2022

Januari-december 2022

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

-

-

-

-

-

Övriga rörelseintäkter

 

2 037

-

3 446

-

1 994

Summa intäkter

 

2 037

0

3 446

0

1 994

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-

-

-

-

-

Externa kostnader

 

-400

-401

-510

-848

-1 471

Personalkostnader

 

-1 237

-112

-2 171

-217

-1 611

Av- och nedskrivningar

 

-

-

-

-

-

Summa rörelsens kostnader

 

-1 637

-514

-2 681

-1 065

-3 082

Rörelseresultat

 

400

-514

765

-1 065

-1 088

Finansiella intäkter och kostnader

14 696

0

14 398

0

16 000

Resultat efter finansiella poster

15 096

-514

15 163

-1 065

14 912

Skatt

 

0

0

0

0

0

Periodens resultat

 

15 096

-514

15 163

-1 065

14 912

 


BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

 

Tkr

 

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

Tillgångar

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

266 014

0

240 154

Summa anläggningstillgångar

266 014

0

240 154

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Fordringar på koncernföretag

 

2 546

0

2 264

Övriga omsättningstillgångar

 

199

93

74

Kassa och bank

 

46

26 196

24 615

Summa omsättningstillgångar

2 791

26 289

26 953

Summa tillgångar

 

268 805

26 289

267 107

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

4 923

640

4 923

Fritt eget kapital exkl periodens resultat

 

221 559

26 300

221 402

Periodens resultat

 

15 163

-1 065

14 912

Summa eget kapital

 

241 304

25 875

241 237

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

Skulder till moderföretag

 

24 000

0

24 000

Summa långfristiga skulder

 

24 000

0

24 000

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Skulder till moderföretag

 

602

0

0

Skulder till koncernföretag

 

1 050

0

753

Leverantörsskulder

 

44

395

2

Övriga kortfristiga skulder

 

1 464

19

1 115

Summa kortfristiga skulder

 

3 160

414

1 870

Summa eget kapital och skulder

268 805

26 289

267 107

 

KASSAFLÖDESANALYSER – MODERBOLAGET

 

Tkr

 

April-juni 2023

April-juni 2022

Januari-juni 2023

Januari-juni 2022

Januari-december 2022

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring

 

15 096

-513

15 163

-1 065

14 912

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

924

422

927

158

-631

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

16 020

-91

16 090

-907

14 281

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-2 417

0

-25 890

0

-26 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-14 769

0

-14 769

0

9 231

Periodens kassaflöde

 

-1 166

-91

-24 569

-907

-2 488

Likvida medel vid periodens början

 

1 212

26 287

24 615

27 103

27 103

Periodens kassaflöde

 

 -1 166

-91

-24 569

-907

-2 488

Likvida medel vid periodens slut

 

46

26 196

46

26 196

24 615

NOTER

 

Not 1: Redovisningsprinciper

Tura Group AB upprättar redovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vilka överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen för 2022 och i företagets rapporter för tidigare perioder.

 

Not 2: Koncernredovisning

Omvänt förvärv och exceptionell kostnad

Från och med bildandet i maj 2021 till andra kvartalet 2022 var Tura Group AB (tidigare Spacett AB) ett förvärvsföretag utan dotterbolag. Från och med tredje kvartalet 2022 har koncernredovisning upprättats utifrån reglerna om omvänt förvärv och under principen att Tura Scandinavia AB förvärvar Tura Group AB, trots att det senare juridiskt sett är moderbolag.

 

Den 30 maj 2022 ingicks ett avtal med ägarna till Tura Scandinavia AB om att förvärva 100% av detta företag genom en kontant likvid om 26 Mkr och en apportemission av 42 830 770 aktier till kursen 5 kr per aktie innebärande en sammanlagd köpeskilling om 240 153 850 kr varav 214 153 850 kr i form av nyemitterade aktier.

 

Genom förvärvet av Tura Scandinavia och den därmed sammanhängande apportemissionen blev dess tidigare ägare majoritetsägare i Företaget vilket innebär att reglerna om s k omvänt förvärv ska tillämpas. Det innebär att Tura Scandinavia redovisningsmässigt sett är det förvärvande företaget trots att Företaget juridiskt sett är det förvärvande moderbolaget. Eftersom Företaget vid förvärvet inte utgjordes av en rörelse redovisas det omvända förvärvet inte som ett rörelseförvärv utan som ett förvärv av nettotillgångar.

 

Förvärvspriset utgörs vid ett omvänt förvärv av verkligt värde på de aktier som den redovisningsmässiga förvärvaren (Tura Scandinavia AB) hypotetiskt hade behövt ge ut för att förvärva Företaget. Med anledning av att det inte föreligger något observerbart verkligt värde på Tura Scandinavia AB:s aktier används i föreliggande fall i stället det noterade värdet på Företaget för värdering av förvärvspriset.

Förvärvsanalysen har upprättats med utgångspunkt från aktiekursen vid börsens öppning den 1 augusti 2022, den första handelsdagen efter det att förvärvet hade tillträtts. Marknadsvärdet den 1 augusti 2022 på Företagets aktier före apportemissionen har jämförts med Företagets nettotillgångar den 31 juli 2022 och skillnaden har hanterats som en kostnad (en s k listningskostnad) i resultaträkningens rörelseresultat och inte som ett aktiverat övervärde (goodwill). Listningskostnaden (övervärdet) 2022 är att betrakta som en exceptionell kostnad och framkommer på följande sätt:

 

Förvärvsanalys i koncernredovisningen (KSEK):

Hypotetiskt förvärvspris (6 400 000 aktier à 7,38 kr)    47 232

Avgår: Nettotillgångar i Tura Group AB per 31 juli 2022  -26 001

Listningskostnad (övervärde)     21 231

 

Eftersom Företaget inte kunde anses vara rörelsedrivande i egentlig mening vid förvärvstillfället redovisas Förvärvet som ett förvärv av nettotillgångar, med effekt att goodwill inte uppstår. Det övervärde som erläggs är att betrakta som en listningstjänst, viket inte utgör en aktiverbar immateriell tillgång. Därav följer redovisningen av en s k listningskostnad (övervärde). Den kontanta likviden om 26 Mkr anses inte vara en köpeskilling i det omvända förvärvet och hanteras i stället som en värdeöverföring till tidigare ägaren av Tura Scandinavia AB (Voxson Carl-L Eriksson AB) från eget kapital och likvida medel.

 

Det ska förtydligas att listningskostnaden (övervärdet) är en redovisningsmässig effekt av det omvända förvärvet och inte någon avgift till börsplatsen. Den uppkom endast under förvärvsåret, 2022, är exceptionell och av ej återkommande natur och har heller ingen inverkan på Koncernens beskattningsbara inkomst eller kassaflöde.

 

Dotterbolag

När förvärv inte, vilket är det normala fallet, ska redovisas enligt reglerna om omvänt förvärv tillämpar koncernen, som vid förvärvet av Happy Plugs AB den 2 januari 2022, följande principer:

 

Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

 

Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet.

 

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

 

Goodwill

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterbolag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

 

För vidare beskrivning av den använda redovisningsmetoden hänvisas till Företagets årsredovisning för 2022.

Not 3: Transaktioner med närstående

Tura Group AB och Tura Scandinavia har lång- och kortfristiga lån från huvudägaren Voxson Carl-L Eriksson AB uppgående till sammanlagt 42 602 Tkr som löper med samma räntevillkor som Koncernen har i banken. I övrigt finns kommersiella mellanhavanden på marknadsmässiga villkor med andra företag i den företagsgrupp i vilken Voxson Carl-L Eriksson är moderföretag. Inga andra ersättningar har utgått till närstående.
 

Not 4: Nyckeltal

Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Tura Group koncernen har, i förekommande fall, beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Tura Group koncernen efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. I de jämförelsetal som enbart innehåller Tura Scandinavia AB har en justeringsfaktor använts i enlighet med IAS33/IFRS 3.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuld: Räntebärande lång- och kortfristiga skulder minus kassa och bank.

Soliditet: Eget kapital vid periodens slut dividerat med summa tillgångar.

EBITDA: (”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”) Rörelseresultatet ökat med av- och nedskrivningar eller kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, räntor och skatter.

EBIT: (”Earnings before Interest and Taxes”) Rörelseresultat.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

 

 • 2023-11-23 Delårsrapport Q3 juli-september 2023
 • 2024-02-29 Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2023

 

STYRELSENS INTYGANDE

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför.

 

Kungsbacka den 29 augusti 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Tura Group AB (publ) 

 

 

Hans Jacobsson Petra Carnbäck
Ordförande  Ledamot

 

 

Daniel Johnsson Jonas Wimmerstedt
Ledamot  Ledamot

 

 

Stefan Eriksson
Verkställande direktör

KONTAKT

 

För frågor om delårsrapporten och företaget kontakta: Stefan Eriksson, VD

E-post: stefan.eriksson@turascandinavia.com

Telefon: 0300-56 89 20

 

559319-6446 Tura Group AB (publ) – (TURA)

Energigatan 15B

434 37 Kungsbacka

Telefon: 0300-56 89 20

E-post: info@turascandinavia.com

Hemsida: www.turascandinavia.com

 

 

OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR

 

Företaget grundades som Spacett AB i maj 2021 och börsnoterades i december samma år med syftet att genomföra ett värdeskapande förvärv under 2022. Under våren 2022 inleddes processen med att förvärva Tura Scandinavia AB. Denna process slutfördes den 31 juli 2022 och dotterbolaget tillhörde, juridiskt sett, följaktligen koncernen endast under årets sista fem månader (augusti – december 2022).

 

Transaktionen löper under reglerna för s k omvänt förvärv vars innebörd och redovisningsmässiga konsekvenser närmare beskrivs i avsnittet ”Noter” på sidan 22 i Not 2.

 

Även om Tura Scandinavia AB juridiskt sett är dotterbolag till Tura Group AB så innebär det omvända förvärvet att Tura Scandinavia AB redovisningsmässigt behandlas som det förvärvande företaget i koncernens finansiella rapporter. Bland annat medför detta att koncernens finansiella rapporter för perioden 1 januari – 31 juli 2022 avser Tura Scandinavia AB medan Tura Group AB endast ingår under perioden augusti – december 2022. Eftersom koncernens verksamhet i huvudsak bedrivs i Tura Scandinavia AB så innebär detta tillvägagångssätt en mer meningsfull och rättvisande bild av koncernens verksamhet i koncernens finansiella rapportering.

 

Med ”Företaget” och ”Moderbolaget” menas i denna rapport Tura Group AB.

Med ”Koncernen” menas i denna rapport Tura Group AB med sina dotterbolag som juridiskt sett består av Tura Group AB med dotterbolagen Tura Scandinavia AB, Happy Plugs AB och NILAS3D ApS.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

 

 

 

En bild som visar byggnad, ingenjörskonst, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning
 

TURA GROUP

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB