Hem

Reports

Publicerat: 2023-08-31 08:00:00

Shortcut Media AB: Omstruktureringsarbetet fortgår med god effekt

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 22% till 17 077 (21 892) Tkr
  • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till 518 (-232) Tkr
  • Operativ rörelsemarginal uppgick till 3,0% (-1,1%)
  • Resultat före skatt uppgick till 191 (-1 490) Tkr
  • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,01 (-0,05) kr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,14) kr

Viktiga händelser under perioden

  • Bolaget har 2023-04-28 emitterat 1 026 711 aktier för att användas för delbetalning av den köpeskilling som avtalats med säljarna av Magoo AB i samband med förvärvet i april 2021. Emissionen skedde till 0,76 kronor per aktie i enlighet med förvärvsavtalet vilket motsvarar den volymviktade kursen för bolagets aktie under 30 handelsdagar fram till 1 april 2023 och medför en ökning av aktiekapitalet med högst 112 938,21 kronor. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 13 183 859 st. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
  • Shortcut Media AB har 2023-08-15 ansökt och beviljats företagsrekonstruktion. Därtill har bolagets förslag till rekonstruktör, advokat Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå AB, utsetts av Stockholms tingsrätt.

VD-kommentar

Årets första sex månader har präglats av de långtgående och kraftfulla åtgärder som vi vidtagit för att säkra en sund och livskraftig framtida utveckling av vår verksamhet. Under det andra kvartalet har vi arbetat vidare med olika kostnadsreducerande åtgärder, som sammantaget innebär att vi visar ett positivt EBITA resultat om 518 Tkr (-232 Tkr) i det andra kvartalet, ett kvitto på att bolagets fokus på lönsamhet ger effekt. Totalt sett har koncernen reducerat sin operativa kostnadsmassa med cirka 35 procent under det första halvåret 2023 i jämförelse med första halvåret 2022.

Nettoomsättningen under kvartalet minskade till 17 Mkr (22 Mkr), som en följd av att dotterbolaget Bond Street Film AB försattes i konkurs under årets första kvartal. Våra dotterbolag STARK Film och Magoo utvecklas sammantaget väl och med god lönsamhet. De investeringar vi genomfört kopplade till övertagandet av delar av Bond Street Films personal och kundavtal inom ramen för STARK och Magoo förväntas bidra till en positiv utveckling under andra halvåret. Denna integration anses klar i och med periodens slut. Trots rådande konjunkturläge ser vi en fortsatt orderingång i linje med förväntan under perioden och kan glädjande konstatera ett fortsatt förtroende från befintliga, såväl som nytillkommande, kunder.

Den 15:e augusti beslutade styrelsen om att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget Shortcut Media AB, vilket också beviljades. Därefter har tingsrätten vid det första borgenärssammanträdet, som hölls den 28e augusti, beslutat att rekonstruktionen tillåts fortsätta fram till den 15e november. I och med detta beslut har bolaget vidtagit den åtgärd som anses nödvändig för att ge bolaget en stabil plattform att verka från där ledning och styrelse fullt ut kan fokusera på framtida utveckling av koncernen och dess dotterbolag.

Det senaste året har inneburit stora utmaningar för oss som arbetar i Shortcut Media. Jag är stolt över det sätt som personalen och vår nya ledning har hanterat situationen, där vi trots tuffa tider med ett stort engagemang fortsatt producera fantastiskt fina projekt.

Tf VD

Lennart Larsson

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på Spotlight Stockmarket.

Delårsrapport januari-september: 30 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 29 februari 2024

Stockholm den 31 augusti 2023,

Styrelsen,
Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Larsson
Tf VD
Shortcut Media Group
info@shortcutmedia.se
Tel: 070-546 53 29

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Utskick från Spotlight Group