Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-01 17:35:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund har mottagit och godtagit inlösenserbjudande av sitt portföljbolag House:ID AB, vilket resulterar i kraftigt stärkt kassa

I Love Lund AB:s portföljbolag House:ID AB har erbjudit inlösen av ett större antal utestående aktier. Avkastningen i transaktionen motsvarar en 8-dubbling av innehavets bokföringsvärde och ger ett positivt kassaflöde på sju miljoner kronor. Erbjudandet är villkorat, bl.a. av att aktieägarna röstar för transaktionen vid en kommande extrastämma.

 

I Love Lund har visat beredvilligheten att sälja vårt innehav i House:ID, vilket behövs för att nå de rätta förutsättningarna för bolagets framtid. I Love Lund är medstiftare av och stor delägare i House:ID sedan bolagets start 2019.

Inlösenerbjudandet är garanterat av en större industriell aktör till House: ID. En extrastämma planeras i slutet av september för att formellt besluta om transaktionen. Betalningsvillkoren innebär en kontant köpeskilling på 6 959 000 kr. Tidsplanen för transaktionen förväntas vara inom en månad efter extrastämmans godkännande.

I Love Lund delar samma uppfattning som House:IDs ledning om vad som är den bästa vägen framåt för bolaget. House:ID har god potential att nå sitt mål att deras bostadsapp kan bli standard för alla bostadsägare, inte minst med hjälp av utvecklandet av strategiska partnerskap med stora industriella aktörer i branschen.

Avkastningen i transaktionen motsvarar en 8-dubbling av innehavets anskaffningsvärde, tillika bokföringsvärde.

Transaktionen innebär att I Love Lunds kassaposition utökas från dagens 8% till närmare 24%. Vår redan starka balansräkning skulle därmed stärkas ytterligare likviditetsmässigt. I Love Lund befinner sig fortsatt i tillväxtfas och likviditetstillskottet kommer återinvesteras i nya spännande innovativa Lundabolag med tillväxtambitioner.

Vid fullbordad inlösen blir transaktionen I Love Lunds första väsentliga exit av ett portföljbolag under våra fem verksamhetsår.

Utöver vår egen position i House:ID har flera av våra aktiva aktieägare och affärsänglar saminvesterat tillsammans med oss i bolaget. I Love Lund äger i nuläget 6 959 aktier i House:ID AB.

 

Kommentar Björn Englund, VD för I Love Lund:

" Det har varit en spännande, snabb och framgångsrik färd från initialt set-up till dagens positiva utveckling. Den färden lär fortsätta med det bevisligen kompetenta ledarteamet av Pontus och Mikael, nu tillsammans med industriella partners, samt framöver utanför Lunds verksamhetsdomäner."

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Englund, VD, I Love Lund AB

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 1 september 2023 klockan 17:35 CET

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund är ett idéburet lokalt investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis innovativa, onoterade och i tidig utvecklingsfas. Investeringsportföljen har en bred och diversifierad sammansättning med över femtio Lundabolag. I Love Lund ska ge god värdeökning över tid, skapa företagsrelaterade och sociala aktiviteter och gynna Lund. Vi ska reflektera framtidens framgångsrika innovativa näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)