Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-15 14:36:29

SolidX AB: Kommuniké från årsstämma i SolidX

Idag, den 15 september 2023, hölls årsstämma i SolidX AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut angående dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, i  enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023. Vidare beslutade även årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till bolagets styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter samt att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

 

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Årsstämman beslutade att Annika Rickard, Edvard Piper, Emil Raue, Filip Alexanderson, Gabriel Paulison, Jens Knobe och Mikael Lunga omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman om omval av Gabriel Paulison som styrelseordförande och att välja Crowe Seden AB, med Per Hedenus som huvudansvarig revisor, som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.   

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

 

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Utskick från Spotlight Group