Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-23 08:30:00

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NATTARO LABS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ) (”Nattaro Labs” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 11 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”), som godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nattarolabs.com och kommer att finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Teckningstiden inleds den 24 oktober 2023 och pågår fram till och med den 7 november 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 7 november 2023. Handel med teckningsrätter inleds den 24 oktober 2023 och pågår fram till och med den 2 november 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2023 var registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie.
  • En (1) teckningsrätt berättigar ägaren till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen, till en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie.
  • Högst 9 799 136 aktier kan emitteras i Företrädesemissionen och betalning av tecknade aktier ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 6,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 50 procent.
  • Nattaro Labs har ingått avtal om teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23

carl-johan@nattarolabs.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nattaro Labs. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nattaro Labs för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Nattaro Labs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Nattaro Labs anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Nattaro Labs inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB