Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-25 14:10:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB stärker och utökar sin prekliniska portfölj med ytterligare tillämpningsområden för MFA-370.

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) meddelar idag att Bolagets prekliniska satsning genom uppdragsforskning både stärkt och utökat Bolagets indikationsområden för MFA-370. Syftet var att i olika experimentella modeller undersöka om Ectins kombinationsterapi MFA-370 skulle kunna användas vid behandling av ytterligare cancerindikationer. De nya prekliniska studierna stärker tidigare forskning för behandling av metastaserad urotelial blåscancer (mUBC) med MFA-370 såväl tyder på att även trippelnegativ bröstcancer (TNBC) samt den sällsynta sjukdomen uvealt melanom (UM) skulle kunna behandlas med MFA-370.

Ectin har tidigare i prekliniska studier visat att MFA-370 har antiproliferativ (tillväxthämmande) effekt samt ger upphov till specifik cancercell död i experimentella modeller med uroteliala blåscancerceller samt bröst-, kolon- och prostatacancerceller. I tillägg till det har tidigare preliminära prekliniska resultat visat på att MFA-370 minskar vidhäftningen av tumörceller till bukhinnans yta. Tillsammans med flera olika uppdragsforskningsbolag både i Sverige och utomlands, har Ectin nu genomfört en rad prekliniska studier för att dels fördjupa kunskapen kring MFA-370s effekt mot redan identifierade cancertyper såväl som undersöka nya potentiella terapiområden för MFA-370. Prekliniska studier har exempelvis utförts på cancerceller som isolerats från en patient med urotelial blåscancer, organoider, där Bolaget tydligt kunde urskilja en antiproliferativ effekt av MFA-370 behandling på cancercellerna. Bolaget har därmed stärkt och fördjupat tidigare prekliniska data inom mUBC. Bolaget har i tillägg till dessa prekliniska studier även erhållit lovande tillväxthämmande resultat för behandling av cancerceller från cancer subtypen TNBC såväl som från den sällsynta sjukdomen UM.

TNBC är ett samlingsnamn för bröstcancerformer där tumörcellerna saknar tre typer av cellytereceptorer. Denna typ av bröstcancer är därför inte hormonkänslig, vilket gör att den inte kan behandlas på samma sätt som andra bröstcancerformer samt har en sämre prognos. TNBC behandlas idag med operation, strålbehandling, cytostatika och andra medicinska behandlingar. Majoriteten av TNBC patienterna har en relativt god prognos, men för att öka överlevnadschanserna gäller det att identifiera sjukdomen innan dess spridning ofta via lymfkörtlarna. Utvecklingen av ny behandling av TNBC är ett forskningsintensivt område där Bolaget ser att MFA-370 exempelvis skulle kunna vara ett intressant kombinationspreparat tillsammans med andra läkemedel under utveckling.

UM är den vanligaste formen av malignt melanom i ögats druvhinna. Sjukdomen behandlas genom strålning av tumören eller i vissa fall opereras ögat bort. Tyvärr återfaller och metastaserar ca 50 % av patientfallen, ofta med levermetastaser. Vid spridning är det ytterst få patienter som överlever då endast ett fåtal cancerterapier är godkända och dessa har ytterst begränsad behandlingseffekt, vilket gör att patientöverlevnaden inte på ett avgörande sätt förbättrats på flera decennier. Bolaget planerar nu att söka samarbetspartners inom denna indikation för att fördjupa sin forskning inom sjukdomsområdet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30 

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas kliniskt för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Denna information är sådan som Ectin Research AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl.1410.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB