Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-27 08:43:17

Katalysen Ventures AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Katalysen Ventures AB (publ)

Katalysen Ventures AB (publ) ("Katalysen" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma 13 november 2023 klockan 09:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 22, Stockholm, Sverige.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena 3 november 2023,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast 7 november 2023. Anmälan om deltagande sker via mail till ad@katalysen.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen 3 november 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast 7 november 2023.

OMBUD M.M.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, ir.katalysen.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Baserat på förslag och rekommendation från bolagets aktieägare Hallmann Holding föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att välja Peter Olsson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om invald så ersätter Peter Olsson Dominik Belloin i Bolagets styrelse. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Heinrich Weber, Peter Almberg, Thomas Liljeton, Ann-Sophie Hesser, Aline R. Gustafsson, samt Peter Olsson.

Om Peter Olsson: Född och uppvuxen i Stockholm, Peter har under sin karriär samlat unik erfarenhet från både bolagsbyggande samt varumärkesbyggande.

Denna karriär inkluderar roller så som Chef för idrottsmarknadsföring på Sat.1, samt styrelseledamot i sporträttighetsjätten ISPR. Sedan 1998 har Peters entreprenöriella anda varit drivande, efter att han grundat sin egna byrå inom Sports Management. Detta drag möjliggjorde för honom att forma sin egen väg och bidra med sina unika insikter till idrotts- och underhållningsvärlden. År 2004 markerade en betydande milstolpe i Peters karriär när han erhöll titeln Sports Manager of the Year i Tyskland. Hans portfölj av hanterade talanger inkluderar den ikoniska Muhammad Ali, Michael Ballack, Oliver Bierhoff, Boris Becker och många fler.

Idag lägger Peter mer och mer tid på att hjälpa andra lyckas som entreprenörer, och Katalysen Ventures ser att Peter är en fantastisk resurs för både bolaget och dess portföljbolag.

BEMYNDIGANDE

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

HANDLINGAR

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast från och med 3 november 2023 hos Bolaget och på Bolagets webbplats, ir.katalysen.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 6 924 185 aktier, och varje aktie berättigar till en röst.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att på stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till Bolaget per e-post till ad@katalysen.com.

For more information on Katalysen Ventures, please contact:
CEO Peter Almberg
Phone: +46 76 860 37 00
E-mail: contact@katalysen.com
Web: 
www.katalysen.com

About Katalysen Ventures: Katalysen Ventures, established in 2016 in Stockholm, is a publicly listed venture developer for entrepreneur-led ventures. From our offices in Stockholm and Geneva, we actively support our portfolio of early-stage innovation ventures. As a dynamic force in the startup ecosystem, we propel visionary ideas to tangible success. With a passion for disruption, we empower entrepreneurs, provide strategic guidance and hands-on support, and fuel growth through our diverse network of venture co-developers and co-investors.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Katalysen Ventures AB