Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-27 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund publicerar delårsrapport III 2023

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt på I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

 

Kvartalsperioden 1 juli – 30 september 2023

 

 • Nettoomsättningen för juli - september 2023 uppgick till 0 TSEK
 • Rörelseresultatet för juli - september 2023 uppgick till -705 TSEK
 • Finansiella poster med nedskrivningar för juli - september 2023 på +4 MSEK
 • Resultat efter finansiella poster för juli - september 2023 uppgick till +3,3 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till +8,8 SEK
 • Investeringar i portföljbolag på 392 TSEK
 • Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 117,71 SEK per aktie
 • Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 157,75 SEK per aktie
 • Mycket låg investeringstakt
 • Investeringar i bl.a. Invono och Betterwealth
 • Försäljning i HouseID AB resulterandes i +7 MSEK och vinst på 8 ggr insatsen
 • Kapitaldag i Stockholm

Niomånadersperioden 1 januari  30september 2023

 • Nettoomsättningen för januari - september 2023 uppgick till 0 TSEK
 • Rörelseresultatet för januari – september 2023 uppgick till -2 MSEK
 • Finansiella poster för januari – september 2023 uppgick till -46 TSEK
 • Periodens resultat för januari – september 2023 uppgick till -2,1 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -5,4 SEK
 • Soliditeten uppgår till 99,3%

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Nyinvestering i TrackPaw Scientific AB på 0,5 MSEK
 • Följdinvestering i bl.a. Bintel AB på 0,2 MSEK
 • Spirit of Lund event / Exit mingel
 • Flera ny- och följdinvesteringar genomlyses och övervägs närmare

 

 VD har ordet

Kära aktieägare och lundaälskare,

Under kvartalet genomfördes I Love Lunds första väsentliga exit med en kraftig värdestegring – en försäljning av hela vår position i HouseID AB på 7 MSEK som resulterade i en vinst motsvarande 8 ggr insatsen på drygt tre år. Förhoppningsvis är denna goda affär inte av någon tillfällig engångskaraktär men det får framtiden utvisa. Liknande investeringar får med förkärlek ske framöver, naturligtvis gärna med jämna mellanrum.

Vår redan tidigare stora kassa har nu utökats kraftigt och vi har därmed nått en likviditetsposition motsvarande hela 23% av vårt bokförda egna kapital. Samtidigt har vår investeringstakt under kvartalet varit mycket måttlig, 0,4 MSEK – hälften av förra kvartalets 0,8 MSEK vilket i sin tur var hälften av tidigare kvartals 1,5 MSEK. Detta förfarande har återspeglat vår försiktiga marknads- och portföljtro under året fram tills nyligen.

Sentimentet i den generella marknaden är fortsatt mycket frostigt och nya lägstanivåer har infunnit sig konstant. Hög kärninflation, svag krona, räntehöjningar, omvärldsoro och tilltagande farhågor för minskad sysselsättning är huvudskälen. Detta har skapat riskovillighet bland investerarna, vilket syns tydligast i fallande värderingar för i första hand små onoterade förhoppningsbolag. Detta har inte heller undgått vår egen portfölj. Nedskrivningarna har dock minskat klart i omfång, knappt 1,5 MSEK mot förra kvartalets 2,2 MSEK.

En kraftig förbättring i kvartalets resultat har naturligt skett tack vare just den inkomstbringande exiten, summerandes till ett positivt resultat på 3,3MSEK.

När jag blickar framåt tror jag en tydlig vändning i marknaden troligen sker i samband med att räntetoppen nås och räntesänkningsscenarior börjar etableras. Mitt guesstimate är att detta ligger något närmare i tiden än gemene mans åsikt och att aktiemarknaden har förmågan att agera tidigt på signalerna. 2023 är dock troligen ett förlorat år för de mindre börserna, för något sent rally i fjärde kvartalet som räddare är lika osannolikt som två standarddeviationer, dvs det lär inte ske.

Så kombinationen av att vi är vid stadd kassa, mer optimistisk om makroscenariet samt nuvarande iögonenfallande bolagsvärderingar ger vid handen att vi ämnar utöka vår investeringstakt de kommande månaderna och kvartalen. Och bibehåller vårt utfärdade löfte om årsvisa framåtlutande kapitalinjektioner. När pendeln väl vänder från fear mot greed, troligen nästa år, är det viktigt att vara rätt positionerad – att ha en portföljstruktur som är välavvägd. När det är som mörkast görs ofta de bästa affärerna. Jag tror själv det är nu under hösten. Det är inte knivar vi fångar utan förhoppningsvis studsbollar.

För övrigt vill jag gärna få lyfta fram en liten relativiserande reflektion – emedan vårt bokförda värde knappt minskat under 2023 har aktien backat drygt en tredjedel. Det i sin tur är ett klart bättre utfall än 90% av våra närmsta referenser, dvs tiotalet andra små noterade investeringsbolag. Från att vid förra årets börsnotering ha varit minst i bolagsvärde av dessa är vi idag näst störst (i detta segment av små investeringsbolag). Så visst känns det som vi gör något rätt, relativt sätt. Nu ska vi bara även få de absoluta parametrarna att peka uppåt för oss aktieägare.

På aktivitetssidan har vi under kvartalet genomfört bland annat en välbesökt kapitaldag i Stockholm samt fredags-business-luncher hos både Företagarna och arrangerade av oss själva. Presentationer av portföljbolag har gjorts. Arbetet med ESG har fortgått framåt. Och entreprenörer har pitchat sina företag för oss, med hopp om att bli våra investeringskandidater. Dessa pitcher upprätthåller vårt deal flow – investeringspipelinen har varit något skralare än önskvärt tidigare men det lär ändra sig nu inom kort.

Trevligt är att våra sammankomster med ilovelundare i investeringsnätverket är betydligt mer uppmuntrande än diverse marknadsindex är humörsänkare. Det bubblar fortsatt i leden av energi och idéer. Våra lundensare är framåtlutande och känner att man investerar meningsfullt och långsiktigt:

Drömmen om att bygga något tillsammans som är större och hållbarare än oss själva – en lokal finansiell katedral.

Grundstenarna är satta och pelarna börjar resas.

I Love Lund!

 

Björn Englund
Verkställande direktör

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2023 – 26 januari 2024

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

 

Hemsida: www.ilovelund.se

 

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 klockan 08:45 CET

 

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investerings- verksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötes- aktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns www.ilovelund.se.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)