Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-08 13:00:18

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma meddelar att RCD405 tolererades väl även i den sista toxikologiska studien

Det toxikologiska programmet, där RCD405 doserats dagligen i upp till 4 veckor, är därmed avslutat och resultaten visar att RCD405 är säkert i det dosintervall som studerats

RCD405 har utvärderats i pre-kliniska toxikologiska säkerhetsstudier med upprepad dosering under 4 veckor med syfte att bekräfta att substansen är säker inför de kommande kliniska studierna. Samtliga myndighetsreglerade studier som krävs för att påbörja de första studierna i människa är därmed avslutade. ”Detta är en viktig milstolpe för Arcede Pharma som möjliggör att vi kan påbörja vårt kliniska program", säger Mia Lundblad, VD i Arcede Pharma. Studierna har genomförts i samarbete med ett erkänt kontraktslaboratorium och har utförts i enlighet med Good Laboratory Practice (GLP). Samtliga insamlade data, vilka bl.a. inkluderar, kliniska observationer, mortalitet, vikt, patologi, toxikokinetik samt blodvärden, har analyserats och evaluerats. Slutsatsen är att RCD405 vid höga doser, givet dagligen i upp till 4 veckor, tolererades väl, i alla delstudier. Dessa data, tillsammans med resultat från andra pågående studier, kommer att användas för att avgöra det terapeutiska dos/koncentrations-intervallet samt de s.k. säkerhetsmarginalerna, d.v.s. hur stort intervallet är från den högsta effektiva koncentrationen till den koncentration vid vilken inga påvisbara skadliga effekter observeras.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Denna information är sådan som Arcede Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 13:00.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB