Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-08 13:45:00

Shortcut Media AB: Stockholms tingsrätt fastställer Shortcut Media AB:s (publ) rekonstruktionsplan

Stockholms tingsrätt har idag vid planförhandling fastställt den av Shortcut Media AB (publ) ("Bolagets") framlagda rekonstruktionsplan med skulduppgörelse (ackord) som Shortcut Media AB (publ) erbjudit sina borgenärer.

Tingsrättens beslut innebär vidare att den företagsrekonstruktion som pågått sedan den 28 augusti upphör i samband med att beslutet vinner laga kraft. Tingsrättens beslut kan överklagas i tre veckor, senast den 29 november 2023.

Den av tingsrätten fastställda skulduppgörelsen innebär att fordringsägare med förmånsrätt erhåller full betalning för sin fordran men med avbetalningsplan med lika stora månatliga betalningar över ett år. Övriga fordringsägare utan förmånsrätt, inklusive staten, erhåller betalt för sina fordringar med en ackordslikvid om 15 procent tre veckor efter att beslutet att fastställa rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft, eller en ackordslikvid om 30 procent som utbetalas över en 24-månadersperiod. Samtliga grupper av fordringsägare har antagit skulduppgörelsen.

För att säkra finansieringen av betalningen av skulduppgörelsen har aktieägaren Alntorp AB, som ägs och företräds av bolagets styrelseledamot och tf VD Lennart Larsson, förbundit sig att låna ut 3 000 000 kr mot en ränta om STIBOR + 10%-enheter. Utbetalningen av lånet är villkorad av att beslutet att fastställa rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft, och räntan utgår endast om bolagsstämma fattar ett särskilt beslut därom. Alntorp AB har uppställt som förutsättning för lånet att bolaget åtar sig att så snart som möjligt kalla till en bolagsstämma där styrelsen ska föreslå att bolagsstämman beslutar om en riktad emission till Alntorp AB,  enligt vilken denne ska vara berättigad att teckna aktier med betalning genom kvittning av sin lånefordran. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska motsvara 80% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 20 handelsdagar som föregår dagen för offentliggörandet av kallelse till bolagsstämman med förslaget till riktad emission. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att offentliggöras senare genom ett separat pressmeddelande.

Skälen till att Alntorp AB ges teckningsrätt i en riktad nyemission och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Teckningsrätten genom kvittning har varit en förutsättning för Alntorp AB att låna ut medlen under den tid bolaget genomgår företagsrekonstruktion. Bolagets likviditetsbehov är akut i och med att den föreslagna rekonstruktionsplanen innebär att större betalningar ska erläggas inom tre veckor efter att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft. Emissionen utgör således en integrerad del i de transaktioner som följer av bolagets rekonstruktionsplan enligt ovan. Medlen ska används till samtliga betalningar under rekonstruktionsplanen, att stärka dotterbolagens egna kapital vilka påverkas negativt av rekonstruktionsplanen, samt i övrigt stärka bolagets likviditetsposition. Styrelsen bedömer att risken för att en företrädesemission inte skulle fulltecknas som överhängande. Därtill skulle en företrädesemission vara betydligt mer tids- och resurskrävande, vilket skulle innebära en ökad exponering för marknadsrisk och betydande risk för att likvider enligt rekonstruktionsplanen inte kan erläggas.

Styrelsens bedömning är att emissionskursen i den riktade nyemissionen är marknadsmässig av följande skäl. Emissionskursen har bestämts genom förhandlingar. Aktien har en hög volatilitet och handeln är begränsad. Bolagets finansiella situation, där man befinner sig i företagsrekonstruktion med en skuldbörda som man inte klarar av att betala, medför att finansiering inte kunnat inhämtas utan en rabatt i enlighet med befintligt förslag till emissionskurs. Alternativet till att bolaget erhåller finansiering enligt låneavtalets villkor är högst sannolikt att bolaget nödgas försättas i konkurs, eftersom man i den situationen inte hade kunnat betala de likvider som följer av skulduppgörelsen i rekonstruktionsplanen.

I det fall nyemissionen enligt ovan inte sker, ska amortering av lånet ske kvartalsvis vid utgången av varje kvartal i lika stora delar från och med 8 november 2024. Lånet ska således vara fullt återbetalt senast den 30 september 2026.

För det fall nyemissionen resulterar i att budplikt uppkommer i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar avser Alntorp AB att ansöka om dispens från denna budplikt. 

Skuldnedskrivningen kommer påverka moderbolagets Q4 resultat positivt med ca 10,4 MSEK varav 5,5 MSEK är motsvarande effekt för koncernen. Nedskrivningen bidrar till att lyfta koncernens soliditet från tidigare 14% per utgången av september 2023 till ca 30%. 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Uhnér, styrelseordförande Shortcut Media AB (publ)
anders@uhner.se

 

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB