Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-09 08:00:00

ABAS Protect AB: Kvartalsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet juli - september 2023 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 677 TSEK

 • Bruttomarginalen uppgick till 49,3% 

 • Rörelseresultatet uppgick till 3 360 TSEK 

 • Vinstmarginal på 9,21 % 

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,37 kr 
   

Januari – september 2023 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 76 885 TSEK

 • Bruttomarginalen uppgick till 47,9% 

 • Rörelseresultatet uppgick till 6 549 TSEK 

 • Vinstmarginal på 5,66 % 

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,68 kr 


Händelser under kvartalet 
Den 25 augusti invigdes den nya produktionsanläggningen i Karlsro med  pompa och ståt. Fastigheten förvärvades 2022 och har sedan dess  renoverats för att inhysa ny monteringsanläggning för motoriserade grindar. 

Händelser efter periodens utgång 
Den 1:a oktober infördes nya utökade garantiåtaganden gällande produkter och tjänster, genom publicering av ABAS23 Garanti. Från att ha ha utgått från standardvillkor på ett år förlängs nu garantier och åtaganden upp till fem år. 

Monteringsanläggningen fortsätter att utvecklas och alla nya arbetsstationer är nu på plats och ett materialflöde enligt KANBAN-principen är implementerat.  Utan nyanställningar har en påtaglig kapacitetshöjning uppnåtts, för att möta  den ökade efterfrågan på motoriserade grindar.

 

VD-Ord – Fortsatt hög efterfrågan 
Kvartalet har präglats av hög efterfrågan från våra kunder, vilket har  lett till en fortsatt god tillväxt i bolaget. Under de tre första kvartalen  2023 ökade vår omsättning med 15% i moderbolaget jämfört med  samma period förra året. 

Efter semestern har vi sett en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och tjänster. Kvartal tre brukar vara en hektisk period inom områdesskyddsbranschen och har glädjande nog varit så även i år, trots den turbulenta omvärlden. Vi har bland annat under perioden levererat produkter till både polis och kriminalvård. Det kommer fler stora projekt i närtid som vi ska leverera material till. Vi har en fortsatt god försäljning och ser inga tecken på inbromsning. Vår orderstock var två procent högre vid kvartalets utgång jämfört med förra året.  

Ökad kapacitet i nya monteringsanläggningen
I augusti hade vi den officiella invigningen av vår nya produktionsanläggning i Ambjörnarp. Lokalbefolkning, politiker från kommun och riksdag samt investerare var på plats för att se vår nya anläggning. I kvartal tre är allt montage för motorgrindar flyttat till den nya anläggningen och vi har infört ett kanban-system som optimerar materialflödet. Vi kommer ha fortsatt fokus på denna verksamhet då det är inom detta segment vi har störst tillväxt. Vi har allt på plats vad gäller lokal och utrustning så nu handlar det om att effektivisera processer, men också på sikt nyanställa montagepersonal för att möta den höga efterfrågan. 

B2B-shopen är bra för kunden och bra för oss
Under 2023 lanserade vi vår B2B-shop vilken uppskattas bland många av våra kunder. I denna portal kan de själva göra sina offerter och lägga ordrar när som helst på dygnet. Vi ser en trend att alltfler kunder väljer att använda sig av denna tjänst eftersom de har kompetens att välja produkter och kan handla när helst det passar dem. B2B-shopen är en lösning som ligger helt rätt i tiden. Den frigör tid för oss så att vi kan fokusera på att supporta kunder som står inför mer komplicerade projekt, där vi har möjlighet att göra skillnad med vår kompetens så att man väljer rätt lösning för sitt områdesskydd.  

Flexibel organisation för en osäker omvärld
Säkerhetsläget i vår omvärld är en stark marknadsdrivare för vår bransch. Det finns en medvetenhet kring behovet av säkerhet och trygghet. Många investeringar kommer göras framöver kopplade till samhällskritisk infrastruktur. Det gör att det kommer finnas ett stort behov av de produkter och tjänster som ABAS tillhandahåller inom överskådlig tid. Men efter pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, så är vi alla medvetna om att förändringar kan ske snabbt. tänkbara utmaningar som kan uppkomma. Vi har utvecklat en organisation med våra duktiga medarbetare som står på tå för att lösa alla tänkbara utmaningar som kan uppkomma. Utan våra engagerade medarbetare når vi inga framgångar. Tillsammans är vi oslagbara.  

Fortsatt ljus framtid med hög efterfrågan 
Den generella nedgången inom byggsektorn 2023 är kopplat till bostadsbyggandet. Inom bostadsmarknaden är ABAS väldigt små eftersom det inte är så vanligt med områdesskydd kring bostadshus. I alla fall inte ännu i Sverige. Vår bedömning är att vi, trots politiskt och ekonomiskt osäkra tider, har goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa. Detta grundar vi på att prognoserna säger att det fortsatt kommer byggas lokaler och anläggningar under 2023 och 2024 för både privat och offentlig sektor.  

Tomas Karlsson 
VD ABAS Protect AB Kort om ABAS Protect 
ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo. 

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget. Finansiell översikt 

Koncernen 
Belopp i TSEK 

Jul-Sep
2023

Jul-Sep
2022

Nettoomsättning  25 677  21 423 
Bruttomarginal %  49,3  44,90 
Rörelseresultat  3 360  2 266 
Resultat efter skatt  2 365  1 649 
Resultat per aktie  0,37 
Soliditet, %  42  29 
Likvida medel  395  449 
Kassalikviditet %  116  127 
Antal aktier vid periodens utgång  6 407 682  3500 
Antal anställda inkl. inhyrd personal  46  39 

Moderbolaget 
Belopp i TSEK 
Jul- Sep
2023

Jul-Sep
2022

Nettoomsättning  25 236  21 846 
Omsättningstillväxt, %  16  26 
Bruttomarginal %  42  40 
Rörelseresultat  2 824  2 273 
Resultat efter skatt  2 025  1 727 
Soliditet, %  44  27 
Likvida medel  13  11 
Kassalikviditet %  146  128 
Antal anställda inkl. inhyrd personal  39  32 

Vid periodens utgång fanns det 807 682 utställda teckningsoptioner TO1. 

ABAS Protect AB
Gislavedsvägen 3
514 93 Ambjörnarp
0325-61 80 30
info@abas.se
www.abas.se

 

ABAS Protect erbjuder smarta områdesskydd för alla typer av offentliga förvaltningar och industrier. Företagets produkter och tjänster skapar trygghet och förhöjer intrycket av det inramade området. Företaget AB Ambjörnarps Stängselfabrik grundades 1925. Under snart 100 år har ABAS levererat högkvalitativa stängsel och grindar, alltid med kunden i fokus. Företaget utvecklar, tillverkar och levererar områdesskydd i olika skyddsklasser med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet till industrier, ambassader, byggarbetsplatser och säkerhetsobjekt såsom kärnkraftverk och fängelser. ABAS Protect erbjuder trygg inramning med omtanke och har fortfarande sin verksamhet i Ambjörnarp. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1 november 2022.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB