Reports

Publicerat: 2023-11-09 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - september 2023

"Stark tillväxt under god lönsamhet"

Sammanfattning av perioden juli 2023 - september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 35 263 TSEK (29 244), en tillväxt om 20,6 procent, varav 12,2 procent organsikt
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 357 TSEK (2 456), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,4 procent (8,4)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 744 TSEK (-826)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (-0,01)

Sammanfattning av perioden januari 2023 - september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 114 091 TSEK (94 146), en tillväxt om 21,2 procent, varav 11,2 procent organsikt
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 779 TSEK (10 197), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,1 procent (10,8)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3 694 TSEK (1 565)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (-0,01)

Händelser under perioden juli 2023 - september 2023

  • Styrelsen verkställde, enligt säljarnas önskemål och årsstämmans bemyndigande, en emission till säljarna av Leading Light AB om 992 797 aktier i en kvittningsemission till kursen 1,15 kr per aktie motsvarande 1 141 722 kr av fordran (avrundat till hela aktier).

VD har ordet

Stark tillväxt under god lönsamhet

Trots att det tredje kvartalet inleddes svagt på grund av semestertider så hade vi en bra septembermånad vilket resulterade i en total tillväxt om 20,6 procent varav 12,2 procent organiskt. Under årets första nio månader var den genomsnittliga organiska tillväxten 11,2 procent vilket är i den nedre delen av vårt målspann om 10-25 procent långsiktig organisk tillväxt. EBITDA-marginalen för kvartalet landade på 12,4 procent vilket ligger över målet om 12 procent. För årets första nio månader ligger den genomsnittliga EBITDA-marginalen på 12,1 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader blev 11,8 MSEK (3,0) och koncernen har nu en kassa på nära 19 MSEK i tillgängligt kapital inklusive checkkrediter.

I EHC Teknik var det märkbart att semestrarna i Europa ligger senare än i Sverige men i september lossnade det och orderingången är fortsatt god. Med en nyrekryterad säljare på plats för den nordiska marknaden får vi nu ökad säljaktivitet.

I EnviroClean har försäljningsarbetet startat i det nya dotterbolaget i Tyskland med en första säljare på plats. Vi inväntar fortfarande godkännandeprocessen av vår nya partikelmätare för den tyska marknaden med förhoppning om ett godkännande innan årsskiftet. Några testenheter har redan sålts på andra marknader.

Elpro har flertalet kundprojekt igång och komponentsituationen har blivit bättre men det är fortsatt långa leveranstider på vissa enstaka komponenter vilket är en utmaning i planeringen. Orderstocken är fortsatt hög men bör på sikt komma ner på mer normala nivåer.

I EWF Eco så ser vi fram emot fördelarna med att tillverkaren av den smarta papperskorgen Bigbelly nu startat produktion i Tyskland vilket kommer att korta leveranstiderna avsevärt och minska kapitalbindningen. Det är fullt fokus på att dra nytta av säljsynergierna med vårt senaste förvärv Leading Light. I Leading Light är orderstocken god men vi har haft utmaningar i leveranserna av kretskort till de smarta armaturerna. Detta beror på kapacitetsbrist hos nuvarande leverantör men är något vi nu har en lösning på.

Kvartalet har präglats av organisationsutveckling i dotterbolagen med översyn av rutiner och processer. Det har i viss mån tagit tid i anspråk från olika förvärvsmöjligheter men vi tittar fortsatt kontinuerligt på lämpliga objekt. Det finns flera fina bolag där ute och med rådande marknadsläge blir värderingarna mer och mer attraktiva.

I övrigt har vi under kvartalet inlett ett större koncerngemensamt hållbarhetsarbete som kommer att lägga grunden för koncernens framtida hållbarhetsredovisning.

Trots oroligheter i världen med bland annat krig, så verkar våra bolag i branscher som inte påverkas nämnvärt annat än möjligen av den allmänna oron. Jag har därför goda förhoppningar om att vi även skall kunna leverera ett starkt sista kvartal.

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp,

samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB