Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-10 08:30:03

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NATTARO LABS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ) meddelar idag att bolaget inklusive garantiåtaganden uppnått en total teckning om 100 procent i genomförd nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningsperioden avslutades den 7 november 2023 och emissionen tecknades till cirka 67 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 33 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent. Nattaro Labs tillförs därmed cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 4,6 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 67 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 2,3 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 33 procent av den totala emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtaganden) uppgår därmed till 100 procent, vilket betyder att Nattaro Labs tillförs cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK.

Genom företrädesemissionen nyemitteras totalt 9 799 136 aktier. Av dessa har 5 831 364 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser, och 3 967 772 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 47, 2023.

Antal aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Nattaro Labs att öka med 979 913,60 SEK genom utgivande av 9 799 136 aktier. Efter företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 959 827,20 SEK och antalet aktier att uppgå till totalt 19 598 272 aktier, efter registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23

carl-johan@nattarolabs.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nattaro Labs. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nattaro Labs för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Nattaro Labs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Nattaro Labs anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Nattaro Labs inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023.

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB