Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-14 14:00:00

Shortcut Media AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Shortcut Media AB

Aktieägarna i Shortcut Media AB, 556849-1830, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2023 kl. 15.00 på Holländargatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman och anmälan
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 december 2023, dels senast den 11 december 2023 anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman till bolaget per e-post till info@shortcutmediagroup.se.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida shortcutmedia.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 december 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Godkännande av närståendetransaktion
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om nyemission
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Godkännande av närståendetransaktion

Shortcut Media AB har genom pressmeddelande den 8 november 2023 offentliggjort att bolagets största aktieägare, Alntorp AB, som ägs och företräds av bolagets styrelseledamot och tf VD Lennart Larsson, förbundit sig att låna ut 3 000 000 kr mot en ränta om STIBOR + 10%-enheter för att säkra finansieringen av betalningen av skulduppgörelsen som bolaget erbjudit sina borgenärer och som fastställts av Stockholms tingsrätt. Utbetalningen av lånet är villkorad av att beslutet att fastställa rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft, och räntan utgår endast om bolagsstämman fattar beslutar att godkänna räntan. En förutsättning för lånet är att bolagsstämman beslutar om en riktad emission till Alntorp AB med rätt att teckna aktier med betalning genom kvittning av lånefordran. Alntorp AB har meddelat att de avstår från ränta under förutsättning att stämman beslutar om emission av aktier i enlighet med punkt 8 på dagordningen. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska motsvara 80% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 20 handelsdagar som föregår dagen för offentliggörandet av kallelse till bolagsstämman med förslaget till riktad emission. För det fall nyemissionen resulterar i att budplikt uppkommer i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar avser Alntorp AB att ansöka om dispens från denna budplikt.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna villkoren för lånet.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, samt om smärre ändringar av bolagsordningen för att anpassa till gällande lagstiftning, enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Shortcut Media AB (publ).

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 506 000 kronor och högst 2 024 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 600 000 stycken och högst 18 400 000 stycken.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument.”

Föreslagen lydelse:

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Shortcut Media AB (publ).

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 430 000 kronor och högst 5 720 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 stycken och högst 52 000 000 stycken.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Punkt 8 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 5 357 142 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 589 285,62 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Alntorp AB. Skälen till att Alntorp AB ges teckningsrätt i en riktad nyemission och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Teckningsrätten genom kvittning har varit en förutsättning för Alntorp AB att låna ut medlen under den tid bolaget genomgår företagsrekonstruktion. Bolagets likviditetsbehov är akut i och med att den föreslagna rekonstruktionsplanen innebär att större betalningar ska erläggas inom tre veckor efter att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft. Emissionen utgör således en integrerad del i de transaktioner som följer av bolagets rekonstruktionsplan. Medlen ska användas till samtliga betalningar under rekonstruktionsplanen, att stärka dotterbolagens egna kapital vilka påverkas negativt av rekonstruktionsplanen, samt i övrigt stärka bolagets likviditetsposition. Styrelsen bedömer att risken för att en företrädesemission inte skulle fulltecknas som överhängande. Därtill skulle en företrädesemission vara betydligt mer tids- och resurskrävande, vilket skulle innebära en ökad exponering för marknadsrisk och betydande risk för att likvider enligt rekonstruktionsplanen inte kan erläggas.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,56 kronor. Grunden för teckningskursen är 80% av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på Spotlight Stock Market för perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. Styrelsens bedömning är att emissionskursen är marknadsmässig av följande skäl. Emissionskursen har bestämts genom förhandlingar. Aktien har en hög volatilitet och handeln är begränsad. Bolagets finansiella situation, där man befinner sig i företagsrekonstruktion med en skuldbörda som man inte klarar av att betala, medför att finansiering inte kunnat inhämtas utan en rabatt i enlighet med befintligt förslag till emissionskurs. Alternativet till att bolaget erhåller finansiering enligt låneavtalets villkor är högst sannolikt att bolaget nödgas försättas i konkurs, eftersom man i den situationen inte hade kunnat betala de likvider som följer av skulduppgörelsen i rekonstruktionsplanen.
 3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 15 december 2023. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran samtidigt som teckning.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 9  - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Motiveringen för detta bemyndigande är att, givet de rådande förutsättningarna på kapitalmarknaden, styrelsen anser det vara av stor vikt att ha tillräckligt handlingsutrymme för att snabbt kunna ta vara på de möjligheter och hantera de utmaningar som bolaget står inför. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, att säkra finansiering för strategiska investeringar eller för att förstärka bolagets kapitalstruktur.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Upplysningar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 7 och 9 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 8 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Alntorp AB och Lennart Larsson ska inte beaktas.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm från och med den 1 december 2023 samt på bolagets hemsida shortcutmedia.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 13 183 859 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

***
Shortcut Media AB
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB