Information för att upprätta din IR-sida

Här kan du se hur du hämtar eller visar data från Spotlight genom att använda Spotlight API eller Graf/IFramelösning.

 

Vad är IFrame och API?

IFrames används på webbsiter där en bild eller en typ av box visar angivna data ex. nyhetsfeed, bloggpost, graf, etc.
API, eller Application Programming Interface, är data mottagen från en HTTP Request.Den ger samma resultat som att skriva in en URL i din webbrowser, du skickar en förfrågan för att se en sida. Du får då data istället för en websida. ”Svaret" ger rådata som utvecklare kan använda i kodningen. Utvecklare eller front end team är ansvariga för designen.
API ger mer flexibilitet i användandet av data i din design. Du kan välja exakt vilken data du vill hämta från Spotlight API (se Spotlight API Documentation för en hel användarguide).

 

Iframe har en ”sticky” höjd och bredd som ibland kan vara mindre kompatibel med anpassning till mobila enheter. IFrame görs med endast en rad av kod, IR frame är detsamma men visar annan data genom att byta källan(src) i IFramen.

 

API visar data på ett mer komplext sätt. Du behöver hämta data genom att använda en annan URL. Spotlight API URL är grunden av förfrågan och du behöver fler verktyg för att kunna hämta data.
Du behöver be Spotlight om en Key gjord för kunder, den kan användas för ALLA API calls. Du kan välja innehåll genom att skicka en förfrågan till Spotlight API. När du är nöjd med resultatet kan du använda datan i koden.

Fundera över vad du vill visa på din kundsida, behöver du mer data än vad IFrame visar? Vi rekommenderar att du börjar med att prova IFrame för ett snabbare och lättare sätt att visa data. IFrame är väldigt lätt och det behövs bara ett par steg för att få det att fungera. Om datan inte är tillräcklig för din kundlösning, föreslår vi att du använder den API-baserade lösningen som har tillgång till mer data och är fri från design.

Instruktioner

Vänligen se Spotlight API Documentation nedan, sektion Authentication och följ varje steg noga.


För mer information om användning av IFrame, se sektion "Graph and IR API" nedan.

 

- Om Bolaget under ramen för parternas avtalsförhållande väljer att använda sig av API-kopplingen som beskrivs ovan beviljas det, i samband med detta, även tillgång till ATS Finans AB:s API-nyckel. Det senare då API-nyckeln ger tillgång till ATS Finans AB:s API (”API:et”). Bolaget erhåller med anledning av detta och inom ramen för noteringsavtalet en icke-exklusiv licens att genom API-nyckeln använda API:et och den information och data som erhålls därigenom för eget bruk. Bolaget får således inte använda API:et eller den information och data (”Datan”) som erhålls inom ramen för nyttjandet av denna för annan verksamhet eller distribuera denna information vidare till tredje part.

Parterna är överens om att ATS Finans AB innehar äganderätten och samtliga immateriella rättigheterna kopplade till API:et och Datan. Tillgång till API:et innebär följaktligen inte att någon äganderätt, immateriella rättigheter eller del av sådan rättighet, utöver den i noteringsavtalet samt ovan specificerade nyttjanderätten, övergår från ATS Finans AB till Bolaget. Såvida Bolaget inte har fått ATS Finans AB:s särskilda, skriftliga godkännande har det därför inte rätt att hävda äganderätt till, sprida, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:et, dess källkod, anropsstruktur, eller Datan.

Vid avslutat avtalsförhållandet, alternativt om ATS Finans AB anser att det inte längre finns en grund för Bolaget att erhålla tillgång till API:et, ska rätten till API-nyckeln gå åter till ATS Finans AB. Bolaget ska i sådana fall säkerställa att det inte längre har tillgång till API:et och Datan genom bekräftelse att denna åtkomst har upphört samt att all data hänförlig till API:et har återlämnats till ATS Finans AB och vidare raderats lokalt hos Bolaget. ATS Finans AB har vidare rätt att begränsa åtkomsten till API:et för det fall att ATS Finans AB finner att Bolaget agerat i strid mot de instruktioner som framkommit här ovan. ATS Finans AB har därutöver rätt till ersättning för den skada, såväl direkt som indirekt, som det senare avtalsbrottet medfört för ATS Finans AB.